Vad säger lagen?

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar flera olika avsnitt i svensk lagstiftning. 

De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld, samt barn som bevittnar våld. 

Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats. Regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

Här finns länkar till de mest relevanta lagarna på området. Länkarna leder till riksdagens och Regeringskansliets juridiska databaser. Listan är inte uttömmande och reservation görs för att lagen kan ha ändrats. För att se den exakta versionen av en lag hänvisas till svensk författningssamling i tryckt version.

Brottsbalk (1962:700)

I brottsbalken finns bestämmelser om straff för brott. Nedan publiceras ett antal utdrag från brottsbalken. Se även Brottsbalk (1962:700), fulltext på riksdagens webbplats

Mord

3 kap 1 § BrB

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid. Lag (2014:274).

Misshandel

3 kap 5 § BrB

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
   6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
   Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2017:332).

Olaga hot

4 kap 5 § BrB

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.
   Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 
1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller
2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2017:332).

Grov kvinnofridskränkning

4 kap. 4 a § BrB

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.
   Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2013:367).

Sexualbrott

6 kap. Brottsbalken i fulltext, lagen.nu

6 kap. 1 § brottsbalken

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om 
1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, 
2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 
3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. 

Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

6 kap. 1 a § brottsbalken  

Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:618).

Människohandel

4 kap 1 a § BrB

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
   Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.
   Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Lag (2010:371).

Hatbrott

29 kap 2 § BrB

Hatbrott är inte i sig en brottsrubricering utan en samlande beteckning på brott där det i motivet funnits ett tydligt hat. Det kan exempelvis vara misshandel, mord, dråp eller olaga hot. Rent lagtekniskt är det en straffskärpningsregel i 29 kap 2 § p. 7 BrB som aktualiseras och ger gärningsmannen vid ett hatbrott strängare straff om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

Rättegångsbalk (1942:740)

Rättegångsbalk (1942:740), fulltext på riksdagens webbplats

I rättegångsbalken finns allmänna bestämmelser som gäller inför och under en rättegång.

Förundersökningskungörelse (1947:948)

Förundersökningskungörelse (1947:948), fulltext på riksdagens webbplats 

I förundersökningskungörelsen finns bestämmelser som gäller i samband med beslut om att inleda en förundersökning, det vill säga en polisutredning för att samla bevis.

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (1988:609) om målsägandebiträde, fulltext på riksdagens webbplats

Regler om förordnande av ett målsägandebiträde återfinns i denna lag. Där framgår när ett målsägandebiträde ska förordnas (till exempel vid sexualbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning), ombudets uppgifter och rätt till ersättning.

Lag (1988:688) om kontaktförbud

Lag (1988:688) om kontaktförbud, fulltext på riksdagens webbplats

Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (kontaktförbud).

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.
   Ett kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.
   Ett kontaktförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade. Lag (2011:487).

Polislag (1984:387)

Polislag (1984:387), fulltext på riksdagens webbplats

I polislagen återfinns bestämmelser om polisens uppgifter, samverkansskyldighet med andra myndigheter och organisationer.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), fulltext på riksdagens webbplats

Enligt denna lag är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Den nya lagen ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nästan alla bestämmelser från den gamla lagen har först över till den nya lagen. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), fulltext på riksdagens webbplats

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelser om brytande av, och undantag från sekretess finns i 10 kap.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453), fulltext på riksdagens webbplats

Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om socialtjänstens ansvar. Det är framförallt 5 kap 11 § som är relevant i sammanhanget, då innebörden av paragrafen är att socialtjänsten ska se till att brottsoffer får det stöd och den hjälp som de behöver.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, fulltext på riksdagens webbplats

I grundportalen till lagen anges att ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) inte får utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Påföljden är fängelse i högst sex år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende kan påföljden bli fängelse i upp till tio år.

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716), fulltext på riksdagens webbplats

Personer som kommit till Sverige på grund av en nyetablerad relation beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och ska normalt utvisas om relationen avbryts innan två år har gått. Personer som är gifta, sambo eller har ingått registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige har rätt att få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning (Utlänningslagen 5 kap 3 §). Man kan även få uppehållstillstånd om man planerar att gifta sig, bli sambo eller ingå registrerat partnerskap någon som bor i Sverige (Utlänningslagen 5 kap 3a §). Innan uppehållstillstånd beviljas ska Migrationsverket bland annat kontrollera att relationen inte är ett skenförhållande. Utlänningslagen 5 kap 16 § innehåller ett undantag för relationer som upphört på grund av att den utländska personen eller personens barn utsatts för våld eller allvarlig kränkning. Det är dessa bestämmelser som brukar kallas tvåårsregeln.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, fulltext på riksdagens webbplats

Lagen om vård av unga, LVU, kan åberopas när missförhållanden gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till länsrätten som prövar fallet.

Diskrimineringslag (2008:567)

Diskrimineringslag (2008:567), fulltext på riksdagens webbplats 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lag (1994:1219) om europakonventionen 

Lag (1994:1219) om Europakonventionen, fulltext på riksdagens webbplats 

Det fullständiga namnet är Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kallas även Europakonventionen och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.