Vad säger lagen?

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar flera olika avsnitt i svensk lagstiftning. Här finns länkar till de mest relevanta lagarna på området. 

De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar i syfte att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersförtryck, samt barn som bevittnat våld. 

Bland annat har sexualbrottslagstiftningen gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats. Regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

Brottsbalk (1962:700)

I brottsbalken finns bestämmelser om straff för brott. Nedan publiceras ett antal utdrag från brottsbalken. Se även Brottsbalk (1962:700) i fulltext på riksdagens webbplats

Mord

3 kap 1 § BrB

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Lag (2019:805).

Misshandel

3 kap 5 § BrB

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). 
   6 §   Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 
   Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2017:332).

Människohandel

4 kap 1 a § BrB

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom
   1. olaga tvång,
   2. vilseledande,
   3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar personens alternativ, eller
   4. annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. 
   Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts. Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år. 
   Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lag (2018:601).

Barnfridsbrott

4 kap 3 a § BrB

Den som begår en brottslig gärning som utgör
   1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §,
   2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §,
   3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §,
   4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller
   5. straffbart försök till brott enligt någon av 1-4

döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 
   Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av mycket allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet. Lag (2021:397).

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

4 kap. 4 a § BrB

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 4 kap., 5 kap. 1 eller 2 §, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2021:1108).

Hedersförtryck

4 kap. 4 e § BrB

Den som mot en person begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 4 kap., 5 kap. 1 eller 2 §, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud och ett motiv varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för hedersförtryck till fängelse i lägst ett och högst sex år. Lag (2022:310).

Olaga hot

4 kap 5 § BrB

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt. 
   Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
   1. har innefattat våld av allvarligt slag,
   2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag, eller
   3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2017:332).

Ofredande

4 kap 7 § BrB

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136).

Våldtäkt

6 kap BrB

1 §  Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst tre och högst sex år. Detsamma gäller den som förmår en person som inte deltar frivilligt att företa eller tåla en sådan handling. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om
   1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,
   2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
   3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2022:1043). 

1 a §  Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:618).

Köp av sexuell tjänst

6 kap 11 § BrB

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2022:1043).

Rättegångsbalk (1942:740)

Rättegångsbalk (1942:740) fulltext på riksdagens webbplats

I rättegångsbalken finns allmänna bestämmelser som gäller inför och under en rättegång.

Förundersökningskungörelse (1947:948)

Förundersökningskungörelse (1947:948) fulltext på riksdagens webbplats 

I förundersökningskungörelsen finns bestämmelser som gäller i samband med beslut om att inleda en förundersökning, det vill säga en polisutredning för att samla bevis.

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (1988:609) om målsägandebiträde fulltext på riksdagens webbplats

Regler om förordnande av ett målsägandebiträde återfinns i denna lag. Där framgår när ett målsägandebiträde ska förordnas (till exempel vid sexualbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning), ombudets uppgifter och rätt till ersättning.

Lag (1988:688) om kontaktförbud

Lag (1988:688) om kontaktförbud, fulltext på riksdagens webbplats

Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person (kontaktförbud). Kontaktförbud får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (kontaktförbud avseende gemensam bostad). 

Polislag (1984:387)

Polislag (1984:387) fulltext på riksdagens webbplats

I polislagen återfinns bestämmelser om polisens uppgifter, samverkansskyldighet med andra myndigheter och organisationer.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) fulltext på riksdagens webbplats

Enligt denna lag är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Den nya lagen ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nästan alla bestämmelser från den gamla lagen har först över till den nya lagen. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) fulltext på riksdagens webbplats

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelser om brytande av, och undantag från sekretess finns i 10 kap.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) fulltext på riksdagens webbplats

Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om socialtjänstens ansvar. Det är framförallt 5 kap 11 § som är relevant i sammanhanget, då innebörden av paragrafen är att socialtjänsten ska se till att brottsoffer, både vuxna och barn, får det stöd och den hjälp som de behöver. Sedan den 1 augusti 2021 innehåller paragrafen också en bestämmelse om att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, fulltext på riksdagens webbplats

I grundportalen till lagen anges att ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) inte får utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Påföljden är fängelse i högst sex år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende kan påföljden bli fängelse i upp till tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333).

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) fulltext på riksdagens webbplats

Personer som kommit till Sverige på grund av en nyetablerad relation beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och ska normalt utvisas om relationen avbryts innan två år har gått. Personer som är gifta, sambo eller har ingått registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige har rätt att få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning (Utlänningslagen 5 kap 3 §). Man kan även få uppehållstillstånd om man planerar att gifta sig, bli sambo eller ingå registrerat partnerskap någon som bor i Sverige (Utlänningslagen 5 kap 3a §). Innan uppehållstillstånd beviljas ska Migrationsverket bland annat kontrollera att relationen inte är ett skenförhållande. Utlänningslagen 5 kap 16 § innehåller ett undantag för relationer som upphört på grund av att den utländska personen eller personens barn utsatts för våld eller allvarlig kränkning. Det är dessa bestämmelser som brukar kallas tvåårsregeln.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, fulltext på riksdagens webbplats

Lagen om vård av unga, LVU, kan åberopas när missförhållanden gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till länsrätten som prövar fallet.

Diskrimineringslag (2008:567)

Diskrimineringslag (2008:567) fulltext på riksdagens webbplats 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lag (1994:1219) om Europakonventionen 

Lag (1994:1219) om Europakonventionen, fulltext på riksdagens webbplats 

Det fullständiga namnet är Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kallas även Europakonventionen och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

Senast uppdaterad: 2023-06-09