Ämnesguider om våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Kvinnor, män och icke-binära kan utsättas för våld. De kan även vara förövare. 
 
Forskning visar att kvinnor i jämförelse med män oftare utsätts för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. 

Våld i nära relationer

I vardagligt tal syftar våld i nära relationer ofta på våld i parrelationer. Forskning visar att kvinnor i jämförelse med män oftare utsätts för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. I jämförelse med män är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer. När det gäller det som i studier kallas mindre allvarliga former av våld drabbas kvinnor och män i liknande utsträckning.  
Ämnesguide om våld i nära relationer

Våldets uttryck och mekanismer

Våld i nära relationer kan anta många former. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet.
Ämnesguide om våldets uttryck och mekanismer

Medicinska och psykosociala konsekvenser

Våld i nära relationer har en djup inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa, både på kort och på lång sikt. 
Ämnesguide om medicinska och psykosociala konsekvenser av våld i nära relationer

Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Mäns utsatthet för våld i nära relationer har uppmärksammats mer inom forskning de senaste åren. Ett genomgående tema är att det kan vara svårt för män att identifiera sina upplevelser som våld och sig själva som våldsutsatta. I forskningen rapporterar män oftare utsatthet för psykiskt våld snarare än fysiskt. 
Ämnesguide om mäns utsatthet för våld i nära relationer

Dödligt våld i nära relationer

I Sverige har omkring 15 kvinnor om året dödats av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män är motsvarande siffra strax under tre fall om året. 
Ämnesguide om dödligt våld i nära relationer

Förövare av våld i nära relationer

Synen på förövare av våld i nära relationer har förändrats över tid. Den påverkas bland annat av vilken förklaringsmodell som används för våldet. 
Ämnesguide om förövare av våld i nära relationer

Behandling av dömda förövare

Behandlingsprogram för förövare dömda för våld i nära relationer har funnits i ett par decennier. I Sverige har sådana program använts inom kriminalvården sedan 80-talet. 
Ämnesguide om behandling av förövare dömda för våld i nära relationer

Grov kvinnofridskränkning

Brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken 1998 som en del av Kvinnofridsreformen. Brottsrubriceringen är unik till sin konstruktion eftersom flera enskilda, i sig straffbara, handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott.
Ämnesguide om grov kvinnofridskränkning

Uppbrottsprocessen

Vilka omständigheter som leder till att våldsutsatta gör ett aktivt val att lämna en våldsam relation är en fråga som får allt större uppmärksamhet. Särskilt har kvinnors uppbrott från manliga förövare studerats. 
Ämnesguide om uppbrottsprocessen

Våldets kostnader

Mäns våld mot kvinnor är inte enbart ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer.
Ämnesguide om våldets kostnader

Senast uppdaterad: 2023-05-12