Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Mäns utsatthet för våld i nära relationer har uppmärksammats mer inom forskning under de senaste åren. Ett genomgående tema är att det kan vara svårt för män att identifiera sina upplevelser som våld och sig själva som våldsutsatta. Det psykiska våldet mot män i nära relationer lyfts som vanligast förekommande. 

Kunskapen om mäns utsatthet för våld i nära relationer kommer främst från kvantitativa studier. När man har studerat våld mot män i nära relationer har den utsatte ofta förutsatts vara en heterosexuell man som utsätts för våld av en kvinna inom ramen för en parrelation. Men män utsätts också för våld i samkönade relationer.  

Läs mer om mäns utsatthet för våld i hbtqi-relationer i kunskapsbankens ämnesguide om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Våldets karaktär

Både svensk och internationell forskning visar att grovt, upprepat och kontrollerande våld i heterosexuella parrelationer oftast handlar om mäns våld mot kvinnor. När det gäller det som i studier ibland bedöms som mindre allvarliga former av fysiskt våld, som att bli knuffad, få saker kastade på sig eller bli dragen i håret, drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. 

Män som utsatts för våld i nära relationer uppger oftare att de har utsatts för psykiskt våld snarare än fysiskt. Det kan till exempel handla om förlöjligande och mobbning, social eller ekonomisk isolering, svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa, hot om att ta barnen från pappan och förstörelse av personlig egendom.

Män utsätts också för sexuellt våld i nära relationer, oftare i samkönade relationer. I forskning och kriminalstatistik är det långt fler kvinnor än män som rapporterar utsatthet för sexuellt våld i nära relationer. 

Läs mer om mäns utsatthet för sexuellt våld i kunskapsbankens ämnesguide om män som våldtäktsoffer

Publikation: "Genväg till forskning. När män utsätts för våld i nära relation – hur ser det ut då?" (VKV 2013) fulltext i kunskapsbankens databas 

Inom forskningen finns en debatt om hur studier ska tolkas där män uppger lika hög utsatthet som kvinnor för partnervåld under det senaste året. En del forskare pekar på att kvinnors våld mot män i nära relationer måste sättas i ett sammanhang där ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män har betydelse för varför våldet utövas, och vilka konsekvenser det får för den som utsätts. Det finns studier som visar på ett samband mellan att som man utsättas för våld i nära relationer och att själv utöva våld mot sin partner. I en studie från Göteborgs universitet 2012 uppgav 64 procent av männen som utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld i en relation att de också utövat våld mot sin partner. Motsvarande siffra för kvinnorna var cirka 40 procent. 

Forskningsartikel: "Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden" (Lövestad & Krantz 2012), länk till kunskapsbankens databas

Det är samtidigt vanligt att män som utsatts för våld av en partner är rädda för att själva bli anklagade för att ha utövat våld. 

Forskningsartikel: "Theoretical Considerations on Men’s Experiences of Intimate Partner Violence : An Interview-Based Study" (Nybergh et al. 2016), länk till kunskapsbankens databas

Våldets omfattning

Befolkningsundersökningen ”Våld och hälsa” från 2014 visade att 5 procent av männen i studien någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 8 procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Studien visade också att 1 procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder.

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om befolkningsundersökningen "Våld och hälsa"

I en studie från Göteborgs universitet 2012 uppgav 11 procent av männen att de utsatts för en eller flera våldshandlingar från en partner under det senaste året. På frågan om utsatthet för våld från en partner någon gång under livstiden, svarade 11 procent av männen att de varit utsatta. 3,5 procent av männen hade någon gång i livet utsatts för sexuellt tvång av en partner. 

Forskningsartikel: "Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden" (Lövestad & Krantz 2012), länk till kunskapsbankens databas

Den norska studien "Vold og voldtekt i Norge" (2014) visade att 16,3 procent av männen hade utsatts för mindre allvarligt fysiskt våld av en partner. Nästan 2 procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld av en partner någon gång i livet. Fler kvinnor än män hade utsatts för sexuellt våld av en partner (5,5 respektive 0,5 procent). 

Publikation: "Vold og voldtekt i Norge" (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2014) fulltext i kunskapsbankens databas

En uppföljande befolkningsstudie i Norge kom 2023. Av männen som deltog i studien svarade 15 procent att de utsatts för mindre allvarligt våld av en partner. Motsvarande andel bland kvinnorna var 13 procent. Tre procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld av en partner, och tio procent av kvinnorna. Både män (14 procent) och kvinnor (17 procent) rapporterade att de utsatts för omfattande former av kontroll av en partner. 

Publikation: "Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen" (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2023), fulltext i kunskapsbankens databas

En kartläggning gjord av Brottsförebyggande rådet 2009 visade att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige är en man.

Publikation: "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" (Brottsförebyggande rådet 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

En annan kartläggning från Brå 2014 visade att kvinnor och män i lika stor utsträckning varit utsatta för våld i nära relation under det studerade året, 2012. Det var dock vanligare att kvinnor utsatts för grövre våld och hade betydligt större behov av hjälp och stöd, framför allt sjukvård. Det var också vanligare att kvinnor utsatts för upprepat våld i en nära relation.  

I samma kartläggning svarade 16,8 procent av männen att de hade utsatts för brott i en nära relation någon gång under sitt liv. 8,1 procent hade utsatts för fysiskt våld. 

Publikation: "Brott i nära relationer. En nationell kartläggning" (Brottsförebyggande rådet 2014) fulltext i kunskapsbankens databas

Våldets konsekvenser 

I studier rapporterar män olika konsekvenser av våldet. Jämfört med kvinnor är det vanligare att män uppger att våldet inte lett till att de varit rädda för sin partner. Men män rapporterar också skam och skuld och en känsla av att vara skyldig till våldet de utsatts för. 

Publikation: "Genväg till forskning. När män utsätts för våld i nära relation – hur ser det ut då?" (VKV 2013) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Vold i parforhold – ulike perspektiver : Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge" (Norsk institutt for by- og regionforskning 2005), fulltext i kunskapsbankens databas

Forskningsartikel: "The impact of masculine ideologies on heterosexual men’s experiences of intimate partner violence: A qualitative exploration" (Hogan et al. 2022), länk till kunskapsbankens databas

I en norsk studie intervjuades män som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen eller vuxenlivet, men även män som utsatts för fysiskt och psykiskt våld av en partner. Männen hade ofta levt i långa förhållanden med kvinnor som haft ett psykiskt övertag på dem. Men männen själva bagatelliserade inte sällan våldet och drog sig för att söka hjälp av rädsla för att bli fråntagna vårdnaden om barnen. Det hade ofta dröjt många år innan de berättat för någon om sina problem.

Publikation: "Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner" (Ekenstam et al 2017). Proba samfunnsanalyse, rapport 2017:02. Fulltext i kunskapsbankens databas

Rädsla för att inte bli trodd 

En rädsla för att inte bli trodd kan göra att våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för. Enligt Brottsförebyggande rådets kartläggning från 2009 har män som blivit utsatta för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för rättsväsendet, både jämfört med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ av våld. Våldsutsatta män känner sig också oftare sämre bemötta av polis än vad kvinnor gör.

Publikation: "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" (Brottsförebyggande rådet 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

Att som man vara utsatt för våld i en nära relation kan ofta ses som motsatsen till den förväntade mansrollen där mannen förmodas vara stark nog att försvara sig. Detta kan leda till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

I den norska studien "Vold og voldtekt i Norge" uppgav en majoritet av männen som hade upplevt mindre allvarligt våld från en partner att de aldrig hade pratat med någon om det. För kvinnorna i studien var det mycket vanligare att ha berättat för andra, men även bland kvinnorna hade över en femtedel aldrig nämnt våldet för någon annan. 

Publikation: "Vold og voldtekt i Norge" (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2014) fulltext i kunskapsbankens databas


Relaterade ämnesguider 

Senast uppdaterad: 2023-03-27