Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar.

Det finns studier där män och kvinnor rapporterar lika stor utsatthet för våld av en partner. Men forskning visar att det rör sig om olika typer av våld.

Våldets karaktär

Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp (förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom.

Kvinnor utsätts oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. När det gäller lindrigare former av våld (som att bli knuffad, få saker kastade på sig eller bli dragen i håret) drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. 

I jämförelse med män är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer. Men män utsätts också för sexuellt våld (framför allt i samkönade relationer) som kränkande sexuella handlingar, våldtäktsförsök och våldtäkt.

Publikation: "Genväg till forskning. När män utsätts för våld i nära relation – hur ser det ut då?" (VKV 2013) fulltext i kunskapsbankens databas 

Omfång

Män är sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor. Våldet mot män sker dock oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer.

Studien ”Våld och hälsa” från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner.

Studien visar också att cirka 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder.

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om befolkningsundersökningen "Våld och hälsa"

2014 kom också den norska studien "Vold og voldtekt i Norge". Den visade att drygt 9 procent av kvinnorna och knappt 2 procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld. Cirka tio gånger fler kvinnor än män hade utsatts för sexuellt våld av en partner (5,5 respektive 0,5 procent).

Publikation: "Vold og voldtekt i Norge" (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2014) fulltext i kunskapsbankens databas

En kartläggning gjord av Brottsförebyggande rådet 2009 visade att en av sex personer som utsätts för våld i nära relationer i Sverige är en man.

Publikation: "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" (Brottsförebyggande rådet 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

En annan kartläggning från Brå 2014 visade att kvinnor och män i lika stor utsträckning varit utsatta för våld i nära relation under det studerade året, 2012.

Även om utsattheten under 2012 verkade jämnt fördelad mellan kvinnor och män i kartläggningen var det vanligare att kvinnor utsatts för grövre våld och hade betydligt större behov av hjälp och stöd, framför allt sjukvård. Det var också vanligare att kvinnor utsatts för upprepat fysiskt och psykiskt våld i en nära relation.  

Publikation: "Brott i nära relationer. En nationell kartläggning" (Brottsförebyggande rådet 2014) fulltext i kunskapsbankens databas

I samma kartläggning svarade 25,5 procent av kvinnorna och 16,8 procent av männen att de hade utsatts för brott i en nära relation någon gång under sitt liv. Av kvinnorna hade 15 procent utsatts för fysiskt våld. Motsvarande siffra för männen var 8,1 procent. 

Få män anmäler

Tabu och rädsla för att inte bli trodd kan göra att våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för. Enligt Brottsförebyggande rådets kartläggning från 2009 har män som blivit utsatta för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för rättsväsendet, både jämfört med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ av våld. Våldsutsatta män känner sig också oftare sämre bemötta av polis än vad kvinnor gör.

Publikation: "Våld mot kvinnor och män i nära relationer" (Brottsförebyggande rådet 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

Att som man vara utsatt för våld i en nära relation kan ofta ses som motsatsen till den förväntade mansrollen där mannen förmodas vara stark nog att försvara sig. Detta leder till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

Nordisk forskning visar att när män anmäler våld de utsatts för av en partner gör de det i störst utsträckning när våldet varit återkommande och allvarligt. Detta stämmer överens med svenska undersökningar, som visar att relationen till gärningspersonen och graden av våld har betydelse för om brottet polisanmäls eller inte. Ju grövre våldet är i en nära relation desto större är sannolikheten att våldet anmäls.

Bemötande

Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvårdens personal har kunskap om hur de ska bemöta och hjälpa våldsutsatta män. Att rutinmässigt ställa frågan om våld till alla som söker sjukvård innebär en viktig möjlighet att få kontakt med män som är eller tidigare har blivit utsatta för våld i nära relationer.

Publikation: "Mäns utsatthet för våld i nära relationer – mötet med hälso- och sjukvården" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2011) fulltext i kunskapsbankens databas


Relaterade ämnesguider 

Senast uppdaterad: 2022-03-22