Hatbrott mot hbtq-personer

Hatbrott är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska motiv. Hatbrotten begränsas inte till en specifik brottstyp utan kan ta sig många olika uttryck, där de vanligaste brottsrubriceringarna är ofredande och olaga hot.

Det kan också handla om grov misshandel och hets mot folkgrupp. Konstituerande för hatbrott är motivet att kränka en person på grund av personens grupptillhörighet.

Hatbrott – dubbel kränkning

Hatbrott är inget nytt fenomen, men själva begreppet introducerades i Sverige först i slutet av 1990-talet. Det finns ingen vedertagen definition av hatbrott men det råder enighet om att brotten är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Hatbrotten innebär en dubbel kränkning genom att de kan skapa otrygghet och rädsla både hos den som utsätts och bland personer som identifierar sig på ett liknande sätt som brottsoffret. 

Ingen entydig lagstiftning

I Sverige finns det ingen lag som specifikt kriminaliserar hatbrott, men lagstiftningen om olaga diskriminering (brottsbalken 16 kap. 9 §) och hets mot folkgrupp (brottsbalken 16 kap. 8 §) omfattar denna form av kränkningar. De brottstyper som inte inkluderas i denna lagstiftning kan istället omfattas av straffskärpningsregeln i brottsbalken (29 kap. 2 § p. 7). Regeln innebär att en gärningsperson som begår ett brott med ett hatbrottsmotiv kan få ett strängare straff. 

Skydd för minoritetsgrupper

Tanken med lagstiftningen som omfattar hatbrott är att skärpa straffen för dem som utsätter personer ur olika minoritetsgrupper för kränkningar. 

För att en anmäld händelse ska kunna bedömas som exempelvis homofobisk eller transfobisk måste gärningspersonen ha begått brottet på grund av att denne uppfattat målsäganden som homosexuell eller transperson – oberoende av personens faktiska sexuella läggning eller könsidentitet. Dessutom kan inte förövaren själv tillhöra samma grupp som den utsatta (uppfattas tillhöra) om brottet ska bedömas som ett hatbrott.

På senare år har definitionen av vem som kan utsättas för och vara gärningsperson vid ett hatbrott utökats. Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik över anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning inkluderar brott inte bara mot homo- och bisexuella utan även mot heterosexuella. I statistiken handlar dock 94–100 procent av anmälningarna om brott mot homosexuella och i stort sett hela den resterande delen av brott mot bisexuella.    

"Hatbrott 2016" (2017) 

Anmälda homo-, bi-, hetero- och heterofobiska hatbrott

Enligt Brå identifierades 6 514 anmälda hatbrott under 2016, vilket är 8 procent färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013. Av dessa uppskattades 550 anmälningar ha homo-, bi- eller heterofobiskt motiv. Något färre än 80 anmälningar hade transfobiska motiv. Det vanligaste brotten var ofredande och olaga hot, följt av skadegörelse/klotter, våldsbrott och ärekränkning.

Statistiken ska ses som en minimiskattning av polisanmälningarna då alla hatbrott som anmäls till polisen inte uppfattas eller registreras som sådana. Transfobiska hatbrott särskiljs i statistiken från homo- eller bifobiska hatbrott, men ofta överlappar brotten.

Av samtliga hatbrottsärenden som anmäldes 2015 och som handlades fram till och med 31 maj 2017 personuppklarades 4 procent. 

Enligt NTU 2016 utsattes 0,3 procent av befolkningen (16–79 år) i Sverige (uppskattningsvis 23 000 personer) för 45 000 homofobiska hatbrott under 2015.

"Hatbrott 2016" (2017) 

Brå:s statistik över hatbrott sammanställs vartannat år. Nästa rapport kommer i december 2019. 

Brottens karaktär och förövare

Enligt kriminalstatistiken är det främst män som både utsätter andra och själva utsätts för homo-, bi- och transfobiska hatbrott. Detta kan till viss del förklaras med att homosexuella män i högre grad polisanmäler att de utsatts för hatbrott. Majoriteten av brotten inträffar på allmän plats, i hemmet och på internet.

Vid knappt hälften (47 procent) av de anmälda hatbrotten på grund av sexuell läggning år 2016 var gärningspersonen obekant för den utsatta. I 36 procent var gärningspersonen en ytlig bekant och i 6 procent av fallen var gärningspersonen en närstående.

Relaterade ämnesguider

Våld i samkönade relationer
Rättsväsendets ansvar
Vad säger lagen?