Homofobi och heteronormativitet

Homofobi som begrepp introducerades i forskningen i USA i början på 1970-talet, i Sverige cirka tio år senare. Från början användes begreppet för att beteckna enskilda individers negativa känslor och attityder gentemot homosexuella eller homosexualitet, mot bakgrund av ogrundad rädsla eller okunskap.

Fokus inom forskningen har dock förändrats och genom begrepp som heterosexism och heteronormativitet har forskningen även kommit att belysa värderingar, ideologier, normer och föreställningar.

Inverkan på våld i samkönade relationer

Homofobiska och heteronormativa strukturer i samhället kan sägas skapa en grogrund för mekanismer som i förlängningen kan leda till våld i samkönade relationer. Bristen på erkännande från omgivningen kan skapa ett ökat beroende mellan parterna, vilket kan innebära en stor press på relationen. Om en eller båda parter i relationen inte är öppna med sin sexuella identitet eller könsidentitet för omgivningen riskerar isoleringen att bli än större. Detta gör det svårare för den våldsutsatta att ta sig ur relationen, både på grund av beroendet av partnern och avsaknaden av socialt skyddsnät. Personer som utsätts för våld i samkönade relationer kan således ha en särskild sårbarhet, genom att de både är våldsutsatta och drabbade av social stigmatisering på grund av sin sexuella orientering.

Homofobi – ett individ- eller samhällsproblem?

En huvudsaklig kritik mot begreppet homofobi har varit att det reducerar maktstrukturer som diskriminerar homo- och bisexuella till enbart irrationell rädsla och ett uttryck för individuella, psykologiska problem. För att undvika den individualpsykologiska betoningen har alternativa begrepp som heteronormativitet, heterosexism och homofientlighet presenterats. Liksom rasism och sexism befäster homofientlighet föreställningar om majoritetsgruppens överordning, vilket kan resultera i att en grupp anser sig ha rätt att förtrycka och kontrollera andra sexuella läggningar än den heterosexuella.

Heterosexism och heteronormativitet som samhällelig struktur

Heterosexism och heteronormativitet är begrepp som riktar fokus från minoritetsgruppens status som förtryckt grupp till majoritetsgruppens status som privilegierad och normativ. Begreppet heterosexism, som etablerades i början av 1970-talet, inbegriper såväl homofobiska uttryck som institutionaliserat förtryck till följd av att heterosexualitet utgör den rådande samhällsnormen. Begreppet heteronormativitet riktar tydligare fokus mot språk och identitet och som har under senare år kommit att dominera allt mer inom såväl forskning som praktiskt verksamhet och aktivism.

Forskning om heterosexistiska och heteronormativa strukturer har påtalat hur beteenden, identiteter och relationer som är icke-heterosexuella förnekas, underordnas och stigmatiseras av majoritetssamhället. Forskningen har visat hur föreställningar om två tydligt separerbara kön och om heterosexualitetens naturlighet genomsyrar och reproduceras i institutioner, strukturer, relationer och handlingar. På det sättet kan heterosexism och heteronormativitet liknas vid institutionaliserad rasism och sexism, eftersom strukturen osynliggör och ”tystar ner” hbtq-personer samtidigt som de pekas ut och attackeras. På samma gång som dessa samhälleliga strukturer möjliggör och ger utrymme för homofobiska värderingar och handlingar (med hatbrott mot hbtq-personer som det grövsta uttrycket) bekräftar och upprätthåller den institutionaliserade homofobin föreställningar om heterosexualitet som eftersträvansvärd och överordnad.

Relaterade ämnesguider

Våld i samkönade relationer
Män som våldtäktsoffer

Definitioner

Diskrimineringsombudsmannens (DO) definition av homofobi:

Homofobi är en uppfattning (hos en individ, en grupp eller ett samhälle) som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor.

”Med begreppet heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande. Heteronormativitet grundar sig på synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm”. Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, 2002 

Extern länk

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats www.do.se