Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Homo-, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld och särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet.

Flertalet studier visar att unga hbtq-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld till följd av homofobi och heteronormativa strukturer i samhället.

Diskriminering, osynliggörande och våldsutsatthet

Både vad gäller attityder, lagstiftning och policyarbete har hbtq-personers rättigheter ökat under de senaste 30 åren. Fortfarande visar dock statistik att många unga hbtq-personer upplever diskriminering, osynliggörande och kränkningar såsom mobbning, våld och hot om våld samt att det finns en utbredd negativ inställning mot hbtq-personer bland befolkningen.

Unga hbtq-personer är överrepresenterade i statistiken vad gäller utsatthet för våld och hot av jämnåriga. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av dessa ungdomar. Enligt Brås statistik från 2017 över hatbrott mot sexuell läggning var andelen som begicks i skolan 8 procent. Vid närmaren hälften av de anmälda homo-, bi- och heterofobiska hatbrotten år 2016 var gärningspersonen obekant för den utsatta. I 10 procent av fallen var gärningspersonen en skolkamrat.

"Hatbrott 2016" (2017) 

Flera studier i bland annat Sverige och Norge har visat att framför allt unga lesbiska kvinnor är mer utsatta för våld än kvinnor i övriga befolkningen, eftersom de utsätts för diskriminering både på grund av könstillhörighet och på grund av sexuell läggning.

Diskriminering och ohälsa

Enligt Statens folkhälsoinstitut bedöms diskriminering i stor utsträckning påverka personers hälsa negativt. Följderna av att hbtq-personer utsätts för olika former av kränkningar och våld i sin vardag leder således till högre ohälsotal inom denna grupp. Detta bekräftas även av statistik på anmälda brott samt av undersökningar av självupplevd hälsa och utsatthet inom hbtq-gruppen. Unga hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor. Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Våld i familjen/hemmet

Även i fråga om våld och förtryck i familjen/hemmet har unga hbtq-personer en särskild sårbarhet. Intolerans, misshandel och dödshot är exempel på kränkningar som unga hbtq-personer utsätts för i familjen, vilket kan leda till självmordsförsök, självdestruktivitet och missbruk. Enligt Ungdomsstyrelsen ligger just utsatthet i familjen, i det sociala nätverket och i samhället till grund för unga hbtq-personers ohälsa.

Transpersoner särskilt utsatta

Vid en jämförelse mellan grupperna homo-, bi och transpersoner tycks bisexuella ha en sämre psykisk hälsa än homosexuella medan transpersoner har sämst psykisk hälsa av samtliga grupper. Både svensk och internationell forskning visar att unga transpersoner har en särskild sårbarhet till följd av särskilt utbredd stigmatisering, diskriminering och isolering.

Relaterade ämnesguider

Våld i samkönade relationer
Mänskliga rättigheter
Våldsutsatthet och särskild sårbarhet
Ungdomars utsatthet för våld
Global folkhälsa