Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Unga hbtq-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hbtq-fientlighet och hetero-/cisnormer i samhället. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtq-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier. 

Ungdomsåren är för många människor en mer eller mindre omvälvande period i livet då både kroppen och psyket förändras. I tillägg till de prövningar som alla unga ställs inför kan unga hbtq-personer uppleva ytterligare utmaningar som är specifikt kopplade till identiteten som hbtq-person. 

Gemensamt för unga hbtq-personer är att de på olika sätt inte följer hetero-/cisnormer i samhället vad det gäller sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Att bryta mot normer innebär att unga hbtq-personer kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. 

Unga hbtq-personer riskerar att utsättas för våld, hot, mobbing, diskriminering och trakasserier i större utsträckning än andra unga. Miljöer som skolan, men även det egna hemmet och andra platser, beskrivs av unga hbtq-personer som otrygga i högre grad jämfört med andra unga. 

Publikation: "Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning" Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015, fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Olika verkligheter. Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor" Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Forskning visar att unga transpersoner i högre grad är utsatta för våld och sexuella övergrepp än unga homo- och bisexuella cispersoner till följd av särskilt utbredd stigmatisering, diskriminering och isolering.  

Publikation: "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige" Folkhälsomyndigheten 2015

Utsatthet för våld i familjen eller hemmet

Unga hbtq-personer kan utsättas för våld och hot av vårdnadshavare och andra närstående på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Intolerans, misshandel och hot är exempel på kränkningar som unga hbtq-personer kan utsättas för av föräldrar, syskon eller släktingar. Att vara utsatt för våld av personer som står en nära kan leda till självdestruktivitet, missbruk eller självmordsförsök. Unga hbtq-personer kan också utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Publikation: "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

Utsatthetens konsekvenser för hälsan

Unga hbtq-personers större utsatthet för våld, kränkningar och diskriminering får konsekvenser för gruppens hälsa. Forskning visar på att stigmarelaterad stress, även kallad minoritetsstress, har en negativ påverkan på både den psykiska och den fysiska hälsan.  

Särskilt unga bisexuella kvinnor och unga transpersoner rapporterar sämre hälsa och en högre risk för självmord jämfört med befolkningen i stort. 

Publikation: "Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer" Forte 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

RELATERADE ÄMNESGUIDER