Våld i nära hbtq-relationer

Även hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtq-person befinna sig i en särskilt utsatt situation.

Hbtq är en förkortning för homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner och är ett brett begrepp som omfattar olika sexuella läggningar, könsidentiteter och relationer. Benämningen hbtq-relation kan användas för att beskriva flera olika konstellationer där minst en av parterna definierar sig som hbtq-person.

Våldets mekanismer 

Våld i nära hbtq-relationer är ett problem som uppmärksammas allt mer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över den utsatta, att den utsatta isoleras och hur våldet gradvis normaliseras inom relationen. 

I nära hbtq-relationer kan förövaren fokusera våldsutövandet på den våldsutsattas identitet som hbtq-person. Förövaren kan isolera och bryta ner den våldsutsatta genom att till exempel hota om att ”avslöja” sin partners identitet som hbtq-person om hen inte lever öppet, spela på rädslan för att utsättas för hbtq-fientlighet, eller avsiktligen använda fel pronomen om sin partner. 

En hbtq-person löper risk att diskrimineras och bemötas med fördomar och oförståelse i verksamheter där det råder bristande kunskap om hbtq. Det kan därför vara svårare för en hbtq-person att ta steget till att söka stöd. Social stigmatisering av hbtq-personer kan även leda till internaliserad hbtq-fientlighet, det vill säga att den våldsutsatta tar över omgivningens eller förövarens hbtq-fientliga syn på den egna identiteten.

Publikation: "Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer" RFSL 2008, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbrist och stereotypt bemötande

Att leva i ett samhälle där cis- och heteronormer dominerar och där det förekommer diskriminering, hbtq-fientlighet och hatbrott mot hbtq-personer kan göra att hbtq-personer befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötandet av våldsutsatta hbtq-personer när de söker hjälp hos vården eller socialtjänsten. Det kan handla om att man har svårare att tro att män kan vara utsatta för våld i nära relationer och sexuellt våld eftersom de traditionellt ansetts vara fysiskt starka. På samma sätt kan omgivningen ha svårt att se att kvinnor som traditionellt ansetts fysiskt svaga och icke-aggressiva kan utsätta någon annan för grovt fysiskt våld. 

Ökade kunskaper om våld i nära hbtq-relationer och våldsutövningens specifika uttryck och mekanismer är viktigt för att våldsutsatta ska tas på allvar och bli bemötta på ett sätt som tar hänsyn till den specifika utsattheten som hbtq-person.

Relaterade ämnesguider

Förekomst av våld i nära hbtq-relationer

I internationella, främst amerikanska, omfångsundersökningar där förekomsten av våld i lesbiska parrelationer undersökts varierar resultaten kraftigt, från 17 till 52 procent. Variationen förklaras delvis med att man använt sig av olika våldsdefinitioner.

Motsvarande undersökningar, som är betydligt färre till antalet, av våld i homosexuella mäns parrelationer visar liknande frekvenser.

I studier från främst USA framstår bisexuella kvinnors utsatthet för våld som särskilt omfattande. I de fall då studierna frågat om könet på förövaren har de bisexuella kvinnorna ofta svarat att förövaren varit en man. 

Publikation: "Våld mot hbtq-personer – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

I en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten 2020 rapporterade homo- och bisexuella kvinnor i hög utsträckning att de utsatts för sexuellt våld. Bisexuella kvinnor var allra mest utsatta för alla former av sexuellt våld, från trakasserier till påtvingat samlag. Undersökningen efterfrågade inte vem förövaren var. 

Publikationen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner” Folkhälsomyndigheten 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

Se film

"Blott du mig älskar" – ett utbildningspaket  från NCK bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer (2011) 
Trailer för utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" 1:33 minuter, länk till Vimeo

Utbildningspaketet "Blott du mig älskar"

Senast uppdaterad: 2021-10-01