Ämnesguider om våld mot hbtqi-personer

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm "Blott du mig älskar".

Även hbtqi-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtqi-person befinna sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. 

Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer är ett problem som uppmärksammas allt mer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över den som utsätts, att offret isoleras och att våldet gradvis normaliseras inom relationen. 

Hbtqi-personers utsatthet för partnervåld

Forskning visar att erfarenheter av att utsättas för våld är vanligt förekommande bland hbtqi-personer, inklusive våld från en partner och sexuellt våld. 
Ämnesguide om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Hatbrott mot hbtqi-personer

Hatbrott är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och hbtqi-relaterade motiv. Konstituerande för hatbrott är motivet att kränka en person på grund av personens grupptillhörighet.
Ämnesguide om hatbrott mot hbtqi-personer

Unga hbtqi-personers utsatthet för våld

Unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hetero-/cisnormer i samhället och negativa attityder mot hbtqi-personer. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier. 
Ämnesguide om unga hbtqi-personers utsatthet för våld

Senast uppdaterad: 2023-02-10