Unga hbtqi-personers utsatthet för våld

Unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hetero-/cisnormer i samhället och negativa attityder mot hbtqi-personer. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier. 

Ungdomsåren är för många människor en mer eller mindre omvälvande period i livet då både kroppen och psyket förändras. Utöver de prövningar som alla unga ställs inför kan unga hbtqi-personer uppleva ytterligare utmaningar som är specifikt kopplade till identiteten som hbtqi-person. 

Gemensamt för unga hbtqi-personer är att de på olika sätt inte följer hetero-/cisnormer i samhället vad det gäller sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Att bryta mot normer innebär att unga hbtqi-personer kan befinna sig i en situation som innebär särskild sårbarhet. 

Unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för våld, hot, mobbing, diskriminering och trakasserier i större utsträckning än andra unga. Miljöer som skolan, men även det egna hemmet och andra platser, beskrivs av unga hbtqi-personer som otrygga i högre grad jämfört med hur andra unga beskriver dessa miljöer. 

Publikation: "Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning" (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Olika verkligheter. Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor" (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Forskning visar att unga transpersoner i högre grad är utsatta för våld och sexuella övergrepp än unga homo- och bisexuella cispersoner till följd av särskilt utbredd stigmatisering, diskriminering och isolering.  

Publikation: "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige" (Folkhälsomyndigheten 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Utsatthet för våld i familjen eller hemmet

Unga hbtqi-personer kan utsättas för våld och hot av vårdnadshavare och andra närstående på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Intolerans, misshandel och hot är exempel på kränkningar som unga hbtqi-personer kan utsättas för av föräldrar, syskon eller släktingar. Att vara utsatt för våld av personer som står en nära kan leda till självdestruktivitet, missbruk eller självmordsförsök. Unga hbtqi-personer kan också utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och så kallade omvändelseförsök. 

Publikation: "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2018) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige" (MUCF 2022), fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: ""Det får inte existera" – Om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök" (MUCF 2024), fulltext i kunskapsbankens databas

Utsatthetens konsekvenser för hälsan

Unga hbtqi-personers större utsatthet för våld, kränkningar och diskriminering får ofta  konsekvenser för deras hälsa. Forskning visar att stigma-relaterad stress, också kallad minoritetsstress, har en negativ påverkan på både den psykiska och den fysiska hälsan.  

Särskilt unga bisexuella kvinnor och unga transpersoner rapporterar sämre hälsa och en högre risk för självmord jämfört med befolkningen i stort. 

Publikation: "Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer" (Forte 2018) fulltext i kunskapsbankens databas


Relaterade ämnesguider

Senast uppdaterad: 2024-03-08