Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Även hbtqi-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtqi-person befinna sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. 

Hbtqi är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Det är ett brett begrepp som omfattar såväl sexuella läggningar som könsidentiteter och relationer/sexuell praktik. Benämningen hbtqi-relation kan användas för att beskriva flera olika konstellationer där minst en av parterna definierar sig som hbtqi-person.

Våldets mekanismer 

Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer är ett problem som uppmärksammas allt mer inom forskning och praktisk verksamhet. Våldets mekanismer är ofta desamma som våld i nära relationer i stort och kan till exempel handla om att förövaren vill upprätthålla makt och kontroll över den som utsätts, att den utsatta partnern isoleras och att våldet gradvis normaliseras inom relationen. 

När våld utövas i en nära relation mot en hbtqi-person kan förövaren fokusera våldsutövandet på partnerns identitet som hbtqi. Förövaren kan isolera och bryta ner partnern genom att till exempel hota om att ”avslöja” sin partners identitet som hbtqi-person om hen inte lever öppet. Förövaren kan spela på rädslan för att utsättas för fientlighet på grund av hbtqi-identiteten, eller avsiktligen använda fel pronomen om sin partner. 

Att tillhöra en minoritetsgrupp i samhället kan ge upphov till en generell livsstress – minoritetsstress – som får negativa effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Hbtqi-personer får ofta förhålla sig till risken för att utsättas för fördomsfulla beteenden, fientlighet och oförståelse. Detta kan försvåra för en hbtqi-person att ta steget till att söka stöd. Personen kan också internalisera samhällets, omgivningens eller förövarens negativa attityder mot hbtqi-personer, det vill säga införliva dessa attityder i den egna självbilden. 

Publikation: "Kunskap och erfarenheter av arbete med våldsutsatta hbtq-personer. Ett kunskapsstöd från RFSL Stödmottagning" (RFSL 2018) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbrist och stereotypt bemötande

Att leva i ett samhälle där cis- och heteronormer dominerar gör att hbtqi-personer får förhålla sig till risken att utsättas för fördomsfulla beteenden, stigma och diskriminering. Att ständigt ha beredskap för dessa risker kan göra att hbtqi-personer befinner sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet.

Stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötandet av våldsutsatta hbtqi-personer när de söker hjälp hos vården eller socialtjänsten. Det kan handla om att man har svårare att tro att män kan vara utsatta för våld i nära relationer och sexuellt våld eftersom de traditionellt ansetts vara fysiskt starka. På samma sätt kan omgivningen ha svårt att se att kvinnor som traditionellt ansetts fysiskt svaga och icke-aggressiva kan utsätta någon annan för grovt fysiskt våld. Det kan även innebära svårigheter för den våldsutsatta att se sig själv som utsatt för våld, eller partnern som förövare, då detta inte stämmer med samhällets bild av offer och förövare.

Ökade kunskaper om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer, och våldsutövningens specifika uttryck och mekanismer, är viktigt för att våldsutsatta ska tas på allvar och bli bemötta på ett sätt som tar hänsyn till den specifika sårbarheten som hbtqi-person. 

Våldet passar inte in i bilden

I en svensk studie från 2021 intervjuades 25 personer som hade varit utsatta för våld i en nära lesbisk eller queer-relation. Studien undersökte hur personerna skapade förståelse av våldet som de varit utsatta för. Studien undersökte också var de våldsutsatta sökte hjälp och hur de upplevde den hjälp de fick.

Att personerna hade svårt att tala om det som de hade varit med om som våld var det mest återkommande temat i intervjuerna. Våldet passade inte in i bilden av livet som hbtqi-person. 

Det var inte bara de utsatta själva som hade svårt att identifiera våldet de varit utsatta för. I mötet med rättsväsendet och hälso- och sjukvården samt hos kuratorer upplevde de intervjuade att de bemöttes på ett sätt som innebar att våldet inte erkändes som våld.  

Intervjupersonerna var i de flesta fall utsatta för psykiskt våld som dessutom pågick under lång tid. 

Avhandling: ”Intimate partner violence and help-seeking in lesbian and queer relationships. Challenging recognition” (Ovesen 2021) fulltext i NCK:s kunskapsbank


Relaterade ämnesguider

Förekomst av partnervåld mot hbtqi-personer

I internationella, främst amerikanska, omfångsundersökningar där förekomsten av våld i lesbiska parrelationer undersökts varierar resultaten kraftigt, från 17 till 52 procent. Variationen förklaras delvis med att man använt sig av olika våldsdefinitioner.

Motsvarande undersökningar, som är betydligt färre till antalet, av våld i homosexuella mäns parrelationer visar liknande frekvenser.

I studier från främst USA framstår bisexuella kvinnors utsatthet för våld som särskilt omfattande. I de fall då studierna frågat om könet på förövaren har de bisexuella kvinnorna ofta svarat att förövaren varit en man. 

Publikation: "Våld mot hbtq-personer – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

I en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten 2020 rapporterade homo- och bisexuella kvinnor i hög utsträckning att de utsatts för sexuellt våld. Bisexuella kvinnor var allra mest utsatta för alla former av sexuellt våld, från trakasserier till påtvingat samlag. Undersökningen efterfrågade inte vem förövaren var. 

Publikationen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner” Folkhälsomyndigheten 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

Se film

"Blott du mig älskar" – ett utbildningspaket  från NCK bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer (2011) 
Trailer för utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" 1:33 minuter, länk till Vimeo

Utbildningspaketet "Blott du mig älskar"

Senast uppdaterad: 2022-10-21