Sara Skoog Waller

Sara Skoog Waller, Sara Skoog Waller

Titel: Fil.dr i psykologi

Lärosäte: Högskolan i Gävle

E-post: sara.wallerskoog@hig.se

Webbsida: Sara Skoog Wallers forskarpresentation vid Högskolan i Gävle

Presentation

Sara Skoog Wallers forskning handlar främst om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hennes pågående forskningsprojekt handlar om ensamhet och social isolering bland kvinnor som utsatts för våld av en partner samt om våldsprevention, ökad upptäckt av våldsutsatthet och tillgängliggörande av stöd till våldsutsatta.

Läs en intervju i kunskapsbanken med Sara Skoog Waller: "Kvinnor görs ensamma med fortsatt våld efter separation"

Nuvarande forskningsprojekt

1) Existentiell och social ensamhet bland kvinnor som utsatts för våld av en partner
I projektet undersöks betydelsen av social och existentiell ensamhet för kvinnor som utsatts för våld av en partner. Studien bygger på kvinnors narrativ kring erfarenheter av ensamhet i samband med relationen till våldsutövaren, uppbrott och livet efter relationen. I intervjuerna beskrivs upplevelser av ensamhet som konsekvens av våldet och som följd av bristande stöd, skydd och gensvar från omgivningen men även som villkor i strävan efter att bli fri från våld och som hinder för återhämtning.

Tidsperiod: 2019–2022
Finansiär: Svenska kyrkan

2) Att fråga om våld och ta hand om svaret: Möjligheter och hinder för arbetslivsrelaterad rehabilitering vid långtidssjukskrivning kopplad till våldsutsatthet
Det tydliga sambandet mellan våldsutsatthet, ohälsa och sjukskrivning, i kombination med brister i upptäckt och kartläggning av våld i nära relationer hos myndigheter har föranlett regeringsuppdrag kring att samordna insatser för att upptäcka våld och stödinsatser till våldsutsatta. Arbetet bedrivs genom Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Så många som 90 procent av långtidssjukskrivna kan ha erfarenhet av våldsutsatthet, enligt NNS pilotstudie, och den övervägande majoriteten av dessa är kvinnor som utsatts för våld av en manlig närstående. I en studie som kombinerar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder undersöker vi hur långtidssjukskrivna personer med erfarenhet av våldsutsatthet kan komma närmare arbetslivet.

Tidsperiod: 2022–2025
Finansiär: Försäkringskassan

3) Arbetssätt för förebyggande av kvinnlig könsstympning och vägar till stöd
Forskningsprojektet följer utvecklingen av en modell som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning (kks), öka upptäckt och nå fram med hjälp och stöd till flickor i riskzonen, deras föräldrar samt till flickor och kvinnor som är könsstympade. Modellen bygger på tvärprofessionell samverkan, kunskapshöjning och utveckling av interna arbetsrutiner gällande kks. I följeforskningen ingår att kvantitativt och kvalitativt utvärdera effekter och utkomster av modellen.

Tidsperiod: 2020–2022
Finansiär: Delmos/Tillväxtverket

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

1) Ulla Forinder (projektledare), professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle (HIG)

2) Hanna Kusterer (projektledare), lektor i psykologi, HIG; Ulla Forinder, professor i socialt arbete, HIG

3) Malin Jordal, lektor i vårdvetenskap, HIG; Hanna Kusterer, lektor i psykologi, HIG

Publikationer i urval

Skoog Waller, S. (2022). Utan mig är du helt ensam: kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns våld och eftervåld. Gävle: Högskolan i Gävle. 

Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage: Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 

Skoog Waller, S., & Wikman, S. (2019). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse in Sweden – taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. In 47th annual conference, European group for the study of deviance and social control, 4–6 September 2019, Can Batlló, Barcelona. 

Skoog Waller, S., Wikman, S., & Langeborg, L. (2018). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse – taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. In Viktimologisk forskarkonferens 2018, 20 november 2018, Stockholm.

Skoog Waller, S., & Langeborg, L. (2018). ”Jag önskar att dom hade trott mig”: En kartläggning av våld i nära relationer i Gävle kommun 2017. Gävle: Gävle kommun.