Karin Hassan Jansson

Titel: Forskarassistent och lektor, fil. dr i historia

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Historiska institutionen

E-post: karin.jansson@hist.uu.se

Presentation

Karin Hassan Janssons forskning har huvudsakligen kretsat kring frågor om kön i det svenska samhället från medeltiden fram till mitten av 1800-talet. Spänningar och förändringar i de normsystem som ligger till grund för hur människor agerar och argumenterar har stått i fokus för hennes forskning liksom hur förståelsen av kön integreras i samhällets struktur och maktordning. Många av de studier som hon gjort har byggt på rättsliga källor som domboksprotokoll och lagar och handlat om föreställningar om sexuella relationer och våld.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Från fadersvälde till broderskap: konstruktioner av kön i svensk samhällsdebatt och reformverksamhet 1720–1840

Beskrivning av projektet
Projektet behandlar det som i europeisk historia brukar kallas för ”revolutionernas tid”, en period som många historiker ser som en vattendelare i den europeiska kulturens försök att definiera könsskillnader. Det finns omfattande internationell forskning om hur förändringarna under denna tid gestaltats och beskrivits i könstermer, och hur könsordningens förändring varit en integrerad del i de politiska förändringarna i olika delar av Europa. Med inspiration från den forskningen och mot bakgrund av att sådan forskning nästan helt saknas på svensk botten, utformas detta projekt som en bred och inventerande studie av kön och politik i Sverige 1720–1840.

Nyckelord i undersökningen är kön, sexualitet, hushåll och familj och olika typer av politiska texter, till exempel riksdagsdebatter, lagkommissionernas protokoll och politiska pamfletter studeras utifrån ett kulturhistoriskt och könsteoretiskt perspektiv. Projektet syftar till att visa hur könskonstruktion var politik och hur politik fördes i form av tal om kön, sexualitet och hushåll/familj i undersökningsperiodens diskussioner om hur samhället skulle organiseras och styras. Genom att undersöka och karaktärisera förändringar i föreställningar om kön kan projektet berika, fördjupa och nyansera vår hittillsvarande bild av politik, könsordning och samhällsförändring i Sverige 1720-1840, samt bilda underlag för att identifiera och diskutera likheter och skillnader mellan Sverige och andra delar av Västvärlden.

Finansiär
Projektet finansieras av Uppsala universitet (tjänst som forskarassistent).

Publikationer i urval

Jansson, Karin Hassan (2009) "(O)rättfärdigt våld. Fejdkultur I 1500-talets rättsliga och militära gränsland” i Sjöberg, Maria (red.) Sammanflätat: Civilt och militär i det tidigmoderna Sverige. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia Nr. 40, s. 85-100. Publikationen i fulltext

Jansson, Karin Hassan (2009) ”Ära och oro: sexuella närmanden och föräktenskapliga relationer i 1700-talets Sverige” i Scandia (Tidskrift för historisk forskning), nr. 1, 2009. Publikationen i fulltext

Jansson, Karin Hassan (2006) ”Hemfridsbrott 1550–1650: Våld som aggression eller kommunikation?” i Historisk tidskrift, nr. 3, 2006. Publikationen i fulltext

Jansson, Karin Hassan (2006) ”Våldsgärning, illgärning, ogärning: Föreställningar om våld och kön i den medeltida landslagen” i Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Våld: representation och verklighet. Lund: Nordic Academic Press, s. 145-165.  

Jansson, Karin Hassan (2002) Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Publikationen i fulltext