Karin Hassan Jansson

Titel: Docent, fil.dr i historia

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Historiska institutionen

E-post: karin.jansson@hist.uu.se

Webbsida: Karin Hassan Janssons forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Karin Hassan Janssons disputerade i Uppsala 2002 på avhandlingen "Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800". Hennes forskning har huvudsakligen kretsat kring frågor om kön i det svenska samhället från medeltiden fram till mitten av 1800-talet. Spänningar och förändringar i de normsystem som ligger till grund för hur människor agerar och argumenterar har stått i fokus för hennes forskning liksom hur förståelsen av kön integreras i samhällets struktur och maktordning. Många av de studier hon gjort har byggt på rättsliga källor som domboksprotokoll och lagar och handlat om föreställningar om sexuella relationer och våld.

Publikationer i urval

Jansson, Karin Hassan (2009) (O)rättfärdigt våld. Fejdkultur i 1500-talets rättsliga och militära gränsland i Sjöberg, Maria (red.) Sammanflätat: Civilt och militär i det tidigmoderna Sverige. Uppsala: Opuscula Historica Upsaliensia Nr. 40, s. 85-100. 

Jansson, Karin Hassan (2009) Ära och oro: sexuella närmanden och föräktenskapliga relationer i 1700-talets Sverige i Scandia (Tidskrift för historisk forskning), nr. 1, 2009. 

Jansson, Karin Hassan (2006) Hemfridsbrott 1550–1650: Våld som aggression eller kommunikation? i Historisk tidskrift, nr. 3, 2006. 

Jansson, Karin Hassan (2006) Våldsgärning, illgärning, ogärning: Föreställningar om våld och kön i den medeltida landslagen i Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Våld: representation och verklighet. Lund: Nordic Academic Press, s. 145-165.  

Jansson, Karin Hassan (2002) Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Senast uppdaterad: 2023-06-22