Ninni Carlsson

Ninni Carlsson, Ninni Carlsson

Titel: Fil.dr. universitetslektor, koordinator för kurser inom masterexamen i socialt arbete

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: ninni.carlsson@socwork.gu.se

Webbsida: Ninni Carlssons forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Ninni Carlsson är verksam som forskare, lärare och pedagogisk utvecklare. Hennes forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp, högskolepedagogik och skärningspunkten mellan dessa områden. Hon ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld.

Ninni har som socialpedagog tidigare arbetat med olika former av stöd för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour. Hon har varit projektledare för utveckling av utbildningsprogram om sexuella övergrepp mot barn: ett förebyggande program i grundskolan för barn, pedagoger och föräldrar och ett program för professioner som i sitt arbete möter utsatta.

I Ninni Carlssons doktorsavhandling "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp" från 2009 berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev möjligt genom kvinnorörelsens arbete på 1970-talet och speglar vad som skett i och genom #metoo. Med de första offentliga debatterna om sexuella övergrepp mot barn på 1980-talet öppnades ett nytt utrymme att tänka medvetet om egna erfarenheter, finna ord för dem och att både längta och söka efter någon att prata med. Att även finna någon som lyssnade, och att bli trodd, innebar en starkt förvandlande kraft.

Forskningsprojekt

Ninni arbetar för närvarande som forskningsledare för en uppföljande studie av universitetslärares och utbildningsansvarigas utbildningsbehov, vid lärosäten med professionsutbildningar som sedan 2018 har ett lagstadgat ansvar att utbilda studenter inom området mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Projektet görs på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Den första studien av lärosätenas utbildningsbehov publicerades 2020.

I ett annat pågående forskningsprojekt undersöker hon universitetslärares föreställningar kring föreläsningen som didaktisk form. Projektet syftar till att belysa svårigheter och möjligheter för högskolepedagogisk utveckling.

Pedagogiska uppdrag
Utöver sitt uppdrag som koordinator vid masterutbildningen i socialt arbete leder Ninni ett flertal kurser på avancerad nivå inom området mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Hon är även kursansvarig vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet, där hon utbildar universitetslärare i högskolepedagogik med fokus på kursutveckling och kursdesign.

Bokprojekt – Trygg att möta sexuella övergrepp mot barn och unga
Med mer än 20 års erfarenhet av undervisning vid universitetet om sexuella övergrepp, skriver Ninni nu också en ny bok inom området för studenter och verksamma vid både lärosäten och i praxis. Syftet är att bidra till trygghet i att våga möta, fråga och prata om sexuella övergrepp mot barn och unga, och att stärka socialarbetares och näraliggande professioners kunskaper och färdigheter i att upptäcka, skydda och stödja utsatta, och att arbeta förebyggande. Boken ges ut på Liber Förlag med planerad publicering 2025. 

Publikationer i urval

För fler publikationer se Ninni Carlssons publikationslista på Göteborgs universitets webbplats.

Carlsson, Ninni (2021) Det personliga blir politiskt, #metoo. Kvinnors första organisering i Göteborg mot sexuella övergrepp. I: Stenberg, Lisbeth (red.) Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r. Stockholm: Makadam Förlag.

Carlsson, Ninni (2020) Sexuella övergrepp mot barn – att giltiggöra och upptäcka utsatthet. I: Becevic, Zulmir & Bruno, Linnéa (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Carlsson, Ninni (2020) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Slutrapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2023-06-22