Maria Carbin

Maria Carbin, Maria Carbin

Titel: Lektor, docent i genusvetenskap

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Umeå centrum för genusstudier

E-post: maria.carbin@umu.se

Webbsida: Maria Carbins forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Maria Carbin disputerade i statsvetenskap på en avhandling om hur den så kallade hedersmordsdebatten slog igenom i svensk offentlig politik under åren 1995–2008. Med utgångspunkt i poststrukturalism och postkolonial feministisk teori problematiserade hon utformandet av politiska satsningar på ”utsatta flickor”. Förutom att kritiskt granska satsningar på hedersrelaterat våld är hon just nu verksam i ett tvärvetenskapligt projekt som granskar den svenska hälso- och sjukvårdens hanterande av våld i nära relation.

Forskningsprojekt

Titel: ”The public health turn on violence against women”. En studie av hälso- och sjukvårdens beredskap och möjligheter att arbeta mot våld i nära relationer.

Finansiär: Forte

Tidsperiod: 2015–2019

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Ann Öhman, Monica Burman, Åsa Yttergren och Kerstin Edin.

Publikationer i urval

Carbin, Maria (2014) ”The requirement to speak. Victim stories in Swedish policies against honour-related violence”. I Women Studies International Forum, vol. 46, Sep-Oct, s. 107-114. 

Carbin, Maria (2010) Mellan tystnad och tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Carbin, Maria (2008) ”Honour related violence – the invention of a policy problem in Sweden” i Magnusson, Eva, Rönnblom, Malin & Silius, Harriet (red.) Critical studies of gender equalities. Göteborg: Makadam. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22