Sabine Gruber

Titel: Fil. dr, universitetslektor och docent i socialt arbete

Lärosäte: Linköpings universitet

Institution: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

E-post: sabine.gruber@liu.se

Presentation

Sabine Grubers forskningsintresse kretsar kring etniska relationer i olika välfärdsinstitutionella sammanhang och praktiker och hur detta genererar gränser och producerar ojämlika villkor för samhällets medborgare avseende deras tillgång till utbildning, omsorg och vård. Inom ramen för detta har Sabine Gruber bland annat undersökt hur skolans elevvård förhåller sig till ”hedersrelaterat” våld.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Etnicitet och kön i primärvården: förståelse, praktik och konsekvenser

Beskrivning av projektet
Projektet undersöker vilken roll etnicitet och kön spelar i primärvårdens bemötande av kvinnliga patienter med olika etniska bakgrunder och hur detta återspeglas i verksamhetens vardagliga praktiker.

Projektet omfattar tre delstudier som undersöker tre empiriska nivåer: policystudie, implementeringsnivån och erfarenheter av verksamheternas insatser och bemötande i relation till olika problem. Ambitionen är att bidra till en intersektionell analys där relationen mellan etnicitet och genus fokuseras.

Finansiär
Projektet finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Tidsperiod
Projektet pågår från 2009-2013

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Anna Bredström, fil. dr, expert vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet

Publikationer i urval

Gruber Sabine (2011) "Nationella föreställningar och gränser i skolans insatser mot "hedersrelaterat" våld" i Nordic Studies in Education, vol 31(3), 2011, s.149-164. Publikationen i fulltext

Gruber Sabine (2011) "In the name of action against "honour-related" violence: National nations, gender, and boundaries in the Swedish school's ambitions to combat violence and oppression" i Nordic Journal of Migration Research, vol.1(3), 2011, s.126-136. Publikationen i fulltext

Gruber, Sabine (2007) I skolans vilja att åtgärda "hedersrelaterat" våld: etnicitet, kön och våld. Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Publikationen i fulltext