Åsa Eldén

Titel: Fil. dr i sociologi

Lärosäte: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

E-post: asae@sri.org.tr

Presentation

Åsa Eldén är senior forskare vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, där hon genomför projektet ”Gendered Violence in the Turkish Media” inom ramen för en tre-årig forskartjänst finansierad av Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin. Eldén undervisar också vid sociologiska institutionen på Bogaziçi University i Istanbul.

Eldén försvarade sin doktorsavhandling i sociologi – Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder – vid Uppsala universitet i september 2003. Avhandlingen är en analys av hedersrelaterat våld i svenska sammanhang, och bygger på intervjuer med unga svenska kvinnor med arabiska och kurdiska rötter, samt svenska rättsfall som rör hedersrelaterat våld. Sedan disputationen och fram till hon tillträdde forskartjänsten i Istanbul, har hon fortsatt att forska om hedersvåld vid Uppsala universitet, och sedan 2006 varit en återkommande gästlärare vid Bogaziçi University. Eldén har i sin vidare forskning riktat fokus mot mötet mellan svenska myndigheter, särskilt socialtjänsten, och hedersvåldsutsatta mödrar, och studerat framväxten av den svenska hedersvåldsdiskursen. 

Eldéns professionella verksamhet efter disputationen har inte bara försiggått på den akademiska arenan. Under 2004 var hon regeringens särskilda utredare i Utredningen om kvinnofridsuppdragen. Utredningen utvärderade de uppdrag om att arbeta med mäns våld mot kvinnor som vissa myndigheter fick i samband med Kvinnofridspropositionen (1997/98), och resulterade i betänkandet Slag i luften (SOU 2004:121). Under de senaste åren har Eldén även arbetat som frilansande konsult med uppdragsgivare som SIPU International (ansvar för utbildningsprogrammet ”Human Rights Towards Gender Equality”), Svenska Institutet i Alexandria, Stockholms Stads skyddade boende (Kruton) och Gryning Vård AB:s skyddade boende. Tillsammans med de sistnämnda har hon utarbetat en manual för hot- och riskbedömning vid utsatthet för hedersrelaterat våld.

Nyckelord: Hedersrelaterat våld, könsrelaterat våld, kvalitativ metod, koppling mellan teori och praktik, Turkiet, könsrelaterat våld i turkisk media.

Nuvarande forskningsprojekt

I forskningsprojektet ”Gendered Violence in the Turkish Media” studerar Åsa Eldén representationer av och diskussioner om könsrelaterat våld i media i Turkiet, och interaktionen mellan olika aktörer som deltar i denna diskussion.

Publikationer i urval

Eldén, Åsa (2011) ”Rykten och tystnad. Berättelser om sexuellt våld i turkiska och svenska media” i Dragomanen 13/2011, Istanbul: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Eldén, Åsa (2010) “Men’s Violence – Women’s Responsibility. Mothers’ Stories about Honour Violence” i Idris, Mohammed Mazher & Abbas, Tahir (red.) Honour and Violence, London: Routhledge.

Eldén, Åsa (2009) Shelter  A Matter of Life and Death. Report from a Study Tour in Amman. Alexandria: Swedish Institute in Alexandria.

Eldén, Åsa (2008) Ett eget liv utan våld. En presentation av Stockholms Stads skyddade boende för hedersvåldsutsatta unga kvinnor. Stockholm: Stockholms Stad.

Eldén, Åsa & Jutterdal, Anna (2005) Med våldsutsatta unga kvinnor i fokus. En utvärdering av det skyddade boendet Krutons verksamhet. Stockholm: Stockholms Stad. Publikationen i fulltext

Eldén, Åsa (2004) Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt . Statens offentliga utredningar, SOU 2004:121. Publikationen i fulltext

Eldén, Åsa & Westerstrand, Jenny (2004) “Hederns försvarare. Den rättsliga hanteringen av ett hedersmord”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 25(3), 2004, s. 35-56. Publikationen i fulltext

Eldén, Åsa (2003) Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet. Publikationen i fulltext