Mari Brännvall

Titel: Fil.dr i socialt arbete, utvecklingsledare

Annan hemvist: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

E-post: mari.brannvall@vgregion.se

Presentation

Mari Brännvall är fil.dr i socialt arbete och arbetar som utvecklingsledare vid VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer. På VKV arbetar Mari med att skapa, samla och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hon forskar för närvarande om att fråga på rutin om våld inom hälso- och sjukvården samt om samtalsstöd för våldsutsatta kvinnor.

Mari Brännvall disputerade 2016 vid Malmö högskola med avhandlingen "Frigörelse med förhinder: Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld mot kvinnor i nära relationer". Hennes forskningsområden är mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, uppbrott ur våld, myndighetssamverkan vid våld i nära relationer och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.

Mari är socionom och genusvetare, och har tidigare arbetat kliniskt med att stödja våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten och kvinnojour. Mari har även arbetat på strategisk nivå inom socialtjänsten med att utveckla socialtjänstens stöd till våldsutsatta och barn som upplevt våld. Hon har också arbetat som lektor på Göteborgs universitet. 

Intervju med Mari Brännvall i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Polisanmälan kan hjälpa våldsutsatta kvinnor att bryta upp"

Forskningsprojekt

Utvärdering av Utväg Skaraborgs samtalsverksamhet för våldsutsatta kvinnor.
Tidsperiod: 2022–2023 

Validering av frågeformuläret FOV barn.
Tidsperiod: 2023–2024

Publikationer i urval

Brännvall, M & Ekström, V (2023). Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”. Polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn. Socialvetenskaplig tidskrift, vol 30, nr 1, s. 435–455.

Brännvall, M & Ekström, V (2022). Immediate and coordinated responses to domestic violence: exploring the window of opportunity concept. Journal of Gender Based Violence (advance online publication). 

Brännvall, M, Lövestad, S & Örmon K (2022). Identifiera våldserfarenheter hos barn och ungdomar. En utvärdering om implementering av att fråga på rutin om våld samt identifiering av våldsutsatthet inom BUP, BUM och en vårdcentral med uppdrag inom ungas psykiska hälsa. Västra Götalandsregionen.

Brännvall, M (2021). Självklart och naturligt. Personalens perspektiv på rutinmässiga frågor om våld till pappor/icke-födande föräldrar på barnavårdscentraler. Västra Götalandsregionen.

Eriksson, M, Brännvall M & Ekström, V (2020). Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Utvärdering av Islandsprojektet. Västra Götalandsregionen.

Brännvall, M (2018). ”Våldet och polisanmälan” i Sinisalo E & Moser Hällen L (red.). Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: Liber, 89-97.

Brännvall, M (2016). Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer. Avhandling. Malmö: Malmö högskola. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22