Lena Berg

Lena Berg, Lena Berg

Titel: Fil. dr i sociologi

E-post: lbg3501@gmail.com

Presentation

I dagsläget är Lena Berg inte knuten till något universitet utan arbetar med metodutveckling av våldsprevention med fokus på barn och unga inom organisationen MÄN (www.mfj.se). Lena Bergs forskarkompetens rör sig inom områden som genus, ungdomar, relationer och våld, då framför allt sexualiserat våld.  

Lena Berg arbetar med ett metodutvecklingsprojekt som har fokus på att anpassa och utveckla behandling/stöd till unga män som använt våld i nära relationer. I dagsläget finns ingen beprövad behandling/stöd till unga som använder våld i nära relationer. Forskning och kunskap finns framför allt kring vuxna män.

Publikationer i urval

Aarnivaara S & Berg L (2018) Killar om svåra frågor. En genomgång av stödsamtal på Killfrågor.se under 2016 – vad vet vi om killars psykiska (o)hälsa? MÄN. 

Berg m.fl. (2018) Maskulinitet & psykisk ohälsa. Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg. Sveriges kommuner och landsting. Publikationen i fulltext

Berg. L & Loftsson, M (2014) Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga. Stockholm (MUCF). Uppdaterad utgåva 2016. 

Sjögren, M. Berg, L. Söderström, P. & Hyllander, K (2013a) Före han slår. Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv. Stockholm: MUCF. Publikationen i fulltext

Berg, L. Sjögren, M. Hyllander, K & Söderström P. (2013b) Låt 101 blommor blomma. Våldsförebyggande project för killar och unga män. Stockholm: MUCF. Publikationen i fulltext

Eriksson, M. & Berg, L. (2011) Våldsförebyggande arbete med män. En kunskapsöversikt. Rapport. SKL. Stockholm. Publikationen i fulltext

Berg, L. Sjögren, M. & Söderström, P. (2010a) Prata bort mansvåld … Ungdomsstyrelsen. Stockholm. Publikationen i fulltext

Berg, L (2009) "'Fast man har heller aldrig hört att det är för lite'. Unga män samtalar om lust, prestation och penetration" i Magnusson, Chris, Häggström-Nordin, Elisabet (red.) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, L (2009) "Hur blir unga sexuella? – En konstruktionistisk förklaringsmodell" i Magnusson, Chris & Häggström-Nordin, Elisabet (red.) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, L (2007a) "Homosocialitetens kraft. Hur unga män ”gör” kön i grupp och individuellt". I Sociologisk Forskning nr 2. Sid, 26-48. Publikationen i fulltext

Berg, L (2007b) Turned on by Pornography – Still a Respectable Girl? How Fifteen-Year-Old Girls Cope with Pornography. I Generation P? Youth, Gender and Pornography. Red. S. V. Knudsen, L. Löfgren-Mårtensson & S-A. Månsson. Köpenhamn: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. 

Berg, L (2007) Nordisk forskning om prevention mot våld bland unga. En betraktelse från en genusorienterad horisont. FoU-rapport 2007:10. Stockholms stad: Forsknings- och Utvecklingsenheten. 

Berg, L (2005) ”Om hon somnade skulle inte jag vilja ha sex” – unga män samtalar om gränsen mellan fredligt ”sex” och våldtäkt. Social Medicinsk Tidskrift nr 6. Sid, 536-547. 

Berg, L (2002) Äkta Kärlek. Heterosexuell samvaro speglat mot diskurser om kärlek, heterosexualitet kropp. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet. Mer information om publikationen

Berg, L (1999) Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi. Stockholm: Bilda Förlag.