Susanne Strand

Susanne Strand, Susanne Strand

Titel: Professor i kriminologi

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Annan hemvist: Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien

E-post: susanne.strand@oru.se

Webbsida: Susanne Strands forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet där hon arbetar som forskningsledare vid Centrum för våldsstudier (CVS) och forskargruppen STalkning och partnervåld (SToP). Hon är även adjungerad docent vid Centre for Forensic Behavioural Science (CFBS) vid Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien.

Som forskare arbetar hon framförallt med att undersöka, utreda och analysera arbete vad avser prevention av våld i nära relation och stalkning med den tillämpade kriminologin som bas. Hon bedriver sin forskning till stora delar tillsammans med socialtjänsten och polisen, vad avser deras arbete med riskbedömning och riskhantering. Fokus i forskning är på både förövare och utsatt med ett genderperspektiv. Även det geografiska perspektivet tillämpas med forskning i såväl storstad som landsbygd och glesbygd. 

Läs en intervju med Susanne Strand i NCK:s kunskapsbank

Forskningsprojekt

Susanne strand är forskningsledare för forskningsprogrammet RISKSAM som är ett sexårigt program (2019–2025) finansierat av FORTE.

Målet med projektet är att införa en ny modell för hur polisen och socialtjänsten samverkar gällande våld i nära relationer och stalkning. Hela projektet har ett stads- och glesbygdsperspektiv samt ett barnperspektiv.

RISKSAM undersöker: 

  • samverkan inom och mellan polis och socialtjänst
  • återfall i våld
  • samhällsekonomiska kostnader
  • arbetsmiljö för personalen som hanterar dessa ärenden
  • livskvaliteten för de utsatta och deras barn
  • teoriutveckling.

Om forskningsprojektet RISKSAM på Örebro universitets webbplats

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Åsa Källström, professor i socialt arbete
Anna L Jonhed, dr i socialt arbete
Helén Olsson, dr i hälsovetenskap (Karlstad universitet)
Mattias Persson, dr i nationalekonomi
Joakim Petersson, dr i hälsovetenskap
Johan Stjernkvist, doktorand i socialt arbete
Martina Vikander, doktorand i socialt arbete
Emma Källvik, projektsekreterare
Nilo Tayebi, projektsekreterare

Publikationer i urval

Alsarve, D. & Strand, S. (2023). Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor. Centrum för idrottsforskning, rapport 2023:3. 

Strand, S. (2022). Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. En systematisk kartläggning. Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Strand, S. J.M. (2020). Risk Assessment and Management of Stalking in Sweden –The Importance of Fear as a Victim Vulnerability Factor. Chapter 13, p 269-286 in Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior: An International Perspective, edited by Dr. Sheridan, L., and Dr. Cheng, O. Wiley & Sons.

Petersson, J., & Strand, S. J.M. (2020). Family-only perpetrators of intimate partner violence: A systematic review. Trauma, Violence and Abuse 21(2), 367-381.

Petersson, J., & Strand, S. J.M. (2020). Characteristics and recidivism in relation to arrest: differentiating between partner violent perpetrator subtypesNordic Journal of Criminology 21 (2), 203-222. 

Oskarsson, S. & Strand, S, J.M. (2020). Same-sex intimate partner violence. Chapter 22, p.352-367 in Handbook of Domestic Violence, edited by Todd Schackelford. Sage Publications Ltd. 

Strand, S. J.M. & Storey, J. (2019). Intimate Partner Violence in Urban, Rural and Remote Areas: An investigation of offense severity and risk factors. Violence Against Women 25(2), 188-207. 

Strand, S. (2019). Stalkning – olaga förföljelse. Socialmedicinsk tidskrift 96(4). S. 528-540.

Peterson, J., & Strand, S. & Selenius, H. (2019). Risk Factors for Intimate Partner Violence: A Comparison of Antisocial and Family-Only Perpetrators. Journal of Interpersonal Violence 34(2), 219-239. 

Strand, S.J.M., Fröberg, S., & Storey, J. (2018). Protecting Victims of Intimate Partner Violence – Swedish prosecutors’ experiences of decision-making regarding restraining orders. The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 19(2), 170-186. 

Fröberg, S. & Strand, S. (2018). Police Students’ Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-sex Relationships. Partner Abuse 9(2), 181-201. 

Shea, D.E., McEwan, T.E., Strand, S.J.M. & Ogloff, J. (2018). The reliability and predictive validity of the Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM). Psychological Assessment 30 1409-1420. 

Shepherd, S.M., Strand, S.JM., Viljoen, J.L., & Daffern, M. (2018). Evaluating the utility of ‘strength’ items when assessing the risk of young offendersThe Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, published online.

Peterson, J. & Strand, S. (2107). Recidivism of intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Criminal Justice & Behavior: An International Journal 44 (11), 1477-1495. 

McEwan, T. E., Bateson, S. & Strand, S. (2017). Improving police risk assessment and management of family violence through a collaboration between law enforcement, forensic mental health and academia. Journal of Criminological Research, Policy and Practice 3 (2), 119-131. 

Storey, J. & Strand, S. (2017). The Influence of Victim Vulnerability and Gender on Police Officers' Assessment of Intimate Partner Violence Risk. Journal of Family Violence 32 (1), 125-134. 

Selenius, H. & Strand, S. (2017). The experiences of self-harm and aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry 71 (4), 304-311. 

Strand, S. & Selenius, H. (2016). The prevalence of Severe Intimate Partner Violence in Sweden. Chapter in Domestic Violence in International Context. Edited by Diana Scharff Peterson and Julie A. Schroeder, Routledge. 

Strand, S., Petersson, J., Fröberg, S., & Storey, J. (2016). Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering för partnervåldsrelaterad brottslighet. Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod vid polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland under perioden 2011-2014. Brottsoffermyndigheten, Umeå.

Strand, S., Luebbers, S., & Shepard, S. M. (2016). Psychopathic features in young incarcerated females. Journal of Criminal Psychology 6 (2), 63 – 75. 

Selenius, H., Leppänen Östman, S. & Strand, S. (2016). Self-harm as a risk factor for inpatient violence among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry 70 (7), 554-560. 

Shepard, S. M. & Strand, S. (2016). The PCL: YV and re-offending across ethnic groups. Journal of Criminal Psychology 6 (2), 51 – 62.

Shepard, S. M. & Strand, S. (2016). The Utility of the Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV) and the Youth Psychopathic Trait Inventory (YPI)—Is it Meaningful to Measure Psychopathy in Young Offenders? Psychological Assessment 28 (4), 406-415. 

Strand, S., Selenius, H. & Lindberg, M. (2015). Stalking Assessment Screen (SAS) en metod att identifiera grad av oro och behov av åtgärder vid stalkning. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Storey, J. E., Kropp, R. P., Hart S. D. Belfrage, H., & Strand, S. (2014). Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers. Using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER). Criminal Justice and Behavior 14 (2), 256-271. 

Haquinius, U., Strand, S., de Oquinena, C., & Ekman, L. (2014). Polisens arbete med riskanalys, stöd och skyddsåtgärder till brottsdrabbade som utsatts för hedersbrott. En studie av sambandet mellan bedömd risk, vidtagna åtgärder och återupprepad utsatthet hos 96 brottsdrabbade individer i Stockholms län. Sundsvall: Mittuniversitetet. 

Storey, J. E., & Strand, S. (2013). Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 22, 964-980. 

McEwan, T. E & Strand, S. (2013). The role of psychopathology in stalking by adult strangers and acquaintances. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 47 (6), 546-555. 

Storey, J. & Strand, S. (2012). The characteristics and violence risk management of women arrested by the police for intimate partner violence. European Journal of Criminology 9 (6) 636-651. 

Belfrage H & Strand S (2012). Measuring the Outcome of Structured Spousal Violence Risk Assessments using the B-SAFER: Risk in Relation to Recidivism and Intervention. Behavioral Sciences and the Law 30 (4), 420-430. 

Strand, S. & McEwan, T. E. (2012). Violence among Female Stalkers. Psychological Medicine 42 (3), 545-556.

Belfrage, H., Strand, S., Storey, J. E., Gibas, A. L., Kropp, R. & Hart S. D. (2012). Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers Using the Spousal Risk Assessment Guide (SARA). Law and Human Behavior 2012 Feb;36(1):60-7.

Belfrage, H., Strand, S. & Hasselborg, A-K. (2012). ”SARA-MODELLEN" Strukturerade vs. ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld. Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod hos polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland. Brottsoffermyndigheten, Umeå.

Belfrage, H., Strand, S., Ekman, L. & Hasselborg, A-K. (2012). The PATRIARCH. Six years experiences from the use of a checklist for the assessment of risk for patriarchal violence with honor as motive. International Journal of Police Science and Management 14 (1), 20-29. 

Strand, S. & McEwan, T. E. (2011). Same-gender stalking in Sweden and Australia. Behavioral Sciences and the Law 29 (2), 202-219.

Strand, S. (2011). Using a Restraining Order as a Protective Risk Management Strategy to Prevent Intimate Partner Violence. International Journal of Police Practice and Research 1-13.

Belfrage, H. & Strand, S. (2010). Strukturerad bedömning av risker vid hot och trakasserier med hedersrelaterad bakgrund. Ett utvecklingsprojekt i Polismyndigheten Stockholms län om polisiär riskbedömning och riskhantering. Sundsvall: Rättspsykiatriska Regionkliniken och Mittuniversitetet.

Senast uppdaterad: 2023-06-22