Margareta Hydén

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Linköpings universitet

E-post: margareta.hyden@liu.se

Presentation

Margareta Hydén är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och Visiting Professor i kriminologi vid The University of Manchester, samt leg. psykoterapeut.

Hydén erhöll sin doktorsgrad från Stockholms universitet 1992 med avhandlingen Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage.

Hon är ledamot av Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd, ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd, samt ledamot av Forte beredningsgrupp Sociala relationer. År 2010-2011 var hon medlem av forskargruppen 'Personal Development and Socio-Cultural Change' vid Centre for Advanced Study, Oslo. Hon är Advisory Board Member at The Centre for Narrative Research, University of East London, UK, samt är anknuten till nätverket vid The Mitchell Centre for Social Network Analysis, The University of Manchester. Hon medverkar i redaktionsrådet för tre internationella tidskrifter och en svensk.

Margareta Hydén tillhörde den grupp som i slutet av 1980-talet tog initiativ till att starta Socionomen, som idag är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Hon tillhör även den grupp som introducerade Narrative Studies i Sverige.

Hennes forskningsintresse spänner över flera områden som familjeforskning, genusvetenskaplig forskning i socialt arbete, kunskapsutveckling i socialt arbete, forskningsmetodik för studier av känsliga ämnen, samt narrativ teori och analys. Våld i nära relationer är hennes främsta specialområde. Under senare år har hon kommit att intressera sig för hur mannen, kvinnan och barnens sociala nätverk responderar på våldet. År 2010 tog hon initiativ till att bilda 'Responses to Interpersonal Violence International Network', ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt där ett tjugotal forskare från olika delar av världen möts och studerar interpersonellt våld i olika kulturella sammanhang. 

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1
Det sociala arbetets (o) förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik utifrån de ungas behov. Samhällets respons på hantera våldsproblematik inom familjen kan ta sig många uttryck. I ett av de politiska mål som under senare år formulerats står frågor som berör socialarbetarens kompetens, förmåga och möjlighet att bemöta problemet i centrum. Särskilt betonas vikten av att anlägga ett barns och ungdomsperspektiv i arbetet med dessa familjer. Studiens övergripande syfte är därför att studera de problem, dilemman och svårigheter som förekommer inom det sociala arbetet när det gäller att tillgodose barn och ungdomars behov av stöd och hjälp i samband med våld i nära relationer.

Övriga projektmedlemmar
Ann-Charlotte Münger

Finansiär:
Brottsofferfonden

Projekt 2
Misshandlade kvinnors sociala nätverk bygger på intervjuer där 15 kvinnor i landsbygd, 15 kvinnor i småstad och 15 kvinnor i storstad ritar sina nätverkskartor och berättar om nätverkets reaktion på våldet. Preliminära resultat visar att kvinnor i glesbygd är särskilt utsatta för våld i nära relationer och att det ofta är frågan om ett allvarligt våld. Våldsutsattheten hos kvinnor i glesbygd är ett underutforskat, snarast outforskat område.

Finansiär:
Brottsofferfonden

Projekt 3
Sociala nätverks responsers betydelse för barn och ungas hälsa: Utvecklande av en interventions- och preventionsmodell.

Samarbete med Stockholms Stadsmission. 

Finansiär:
Vårdalstiftelsen

Projekt 4
Towards an integrated approach to the study of victim's social network's responses to interpersonal violence. Metodutvecklingsprojekt.

Samarbete med Ass. Professor Thomas U. Grund, University College Dublin.

Publikationer i urval

Hydén, M, Gadd, D. & Wade A. (2016) Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. London: Palgrave Macmillan. Mer information om publikationen

Hydén, M (2015) "What Social Networks do in the Aftermath of Domestic Violence". British Journal of Criminology, 55:1040-1057. Publikationen i fulltext

Jonsson, L. S., Svedin, C. G., & Hydén, M. (2015) ”Young Women Selling Sex Online – Narratives on Regulating Feelings" Adolescent Health Medicine and Therapeutics, 6: 17-27. Publikationen i fulltext

Squire, C.; Davis, M.; Esin, C.; Andrews, M.; Harrison, B.; Hydén, L-C.; Hydén, M. (2014) What is Narrative Research? London, UK: Bloomsbury Academic

Hyden, Margareta (2014) The Teller-Focused Interview: Interviewing as a Relational Practice. Qualitative Social Work. 13: 795-812. 

Hydén M. & Johansson, M. (2014) Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd. En studie i professionalitet och medmänsklighet. Stockholm: Allmänna Barnhuset. Publikationen i fulltext

Malmquist, A, Hydén, M & Zetterqvist Nelson, K. (2012) Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. I: M. Bäck-Wiklund & T. Johansson, Nätverksfamiljen, s. 139-157. Stockholm: Natur och kultur. Mer information om publikationen

Hydén, M & Överlien, C. (2012) The Trouble with ”Troubled Girls”. In: A-K. Andershed (ed.) Girls at Risk. Swedish Longitudinal Research on Adjustment, pp. 167-183. Secaucus, NJ: Springer

Hydén, Margareta (2012) ”Våld i nära relation – att lyssna till berättelser om responser på våldet”. I: Heber, A.; Tiby, E. & Wikman, S. (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod, s. 95-116. Lund: Studentlitteratur

Hydén, Margareta (2008) Kvinnomisshandel inom äktenskapet: mellan det omöjliga och det möjliga. Linköping: Linköpings universitet. Publikationen i fulltext

Hydén, Margareta (2005) "'I must have been an idiot to let it go on': agency and positioning in battered women's narratives of leaving" i Feminism & psychology, vol. 2(15), 2005, s. 169-188. 

Hydén, Margareta (2001) "'Det är barnens trygghet som gäller' - om föräldrarelationer efter skilsmässan" i Bäck-Wiklund, Margareta & Lundström, Tommy (red.) Barns vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och kultur, s. 112-143  Mer information om publikationen

Hydén, Margareta (1992) Woman battering as marital act: the construction of a violent marriage. Stockholm: Stockholms universitet. Publikationen i fulltext