Jeanette Sundhall

Titel: Fil.dr i genusvetenskap

Lärosäte: Göteborgs universitet

E-post: jeanette.sundhall@wmst.gu.se

Webbsida: Jeanette Sundhalls forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Jeanette Sundhall har analyserat betydelser av ålder och kön utifrån principen om barnets bästa och de tre komponenterna delaktighet, omsorg och skydd. Syftet är att undersöka hur barnkonventionens portalprincip används av en myndighet i dess myndighetsutövande och hur olika maktordningar och normer då kommer till uttryck. I forskningen har också analyserats hur ålder och kön får betydelser i och genom utredningstexten, och vilka föreställningar om barn, föräldraskap och vuxenhet som finns i utredningstexten.

Publikationer i urval

Davet, Natalie & Sundhall, Jeanette (2020). Barn som åldersgrupp – Igår, i dag, imorgon. I Tarja Karlsson Häikiö, Jeanette Sundhall & Maj Asplund-Carlsson (red). En lag för barn. Kulturvetenskapliga perspektiv på Barnrättskonventionen. Lund: Studentlitteratur.

Johansson Wilén, Evelina, Palmqvist, Lina och Sundhall, Jeanette (2019). Snåriga sårbarheter i nyliberala tider. Om relationen mellan sårbarhet, agens och nyliberalism. Tidskrift för genusvetenskap Vol 40 Nr 1.

Sundhall, Jeanette (2018). Åldersmaktordningen och barns rätt till delaktighet. I Thomas Johansson & Emma Sorbring (red). Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv. Stockholm. Liber.

Sundhall, Jeanette (2017). A Political Space for Children? The Age Order and Children’s Right to Participation. Social Inclusion, Vol 5, Issue 3.

Sundhall, Jeanette. (2017). Att synliggöra vuxenhetsnormer – barns möjligheter att inkluderas i demokratiska processer. I Clary Krekula & Barbro Johansson (red). Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund: Studentlitteratur.

Sundhall, Jeanette (2015) Utredningstexten. I Maria Eriksson, Åsa Källström Cater och Elisabet Näsman (red). Barns röster om våld. Att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups.

Hellman, Anette, Heikkilä, Mia och Sundhall, Jeanette (2014). Don’t be Such a Baby! Competence and Age as Intersectional CO-markers on Children’s Gender. International Journal of Early Childhood, Vol 46, issue 3.s 327-344.

Sundhall, Jeanette (2014). Betydelser av barns ålder i familjerättsliga utredningstexter. Kvinder, Køn og Forskning. Volym 23, Nummer/häfte 1-2, sidor 9-21.

Sundhall, Jeanette (2008) Tystade barn? Om barns röster i utredningstexter. I Eriksson, Maria (red.) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22