Maria Eriksson

Maria Eriksson, Maria Eriksson

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Marie Cederschiöld högskola

E-post: maria.eriksson@mchs.se

Webbsida: Maria Erikssons forskarpresentation vid Marie Cederschiöld högskola

Presentation

Maria Erikssons specialområde är mäns våld mot kvinnor, föräldraskap och barns situation. Hennes forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av våld. Forskningsprojekten har bland annat handlat om familjerättsliga utredningar och om hjälpinsatser riktade till barn som upplevt våld.

Publikationer i urval

Eriksson, M., Gottzén, L., Andersson Bruck, K., Franzén, A. & Lindberg, D. (2018). Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport. Västerås: Mälardalens högskola. 

Eriksson, M. (2019). Särskild sårbarhet – våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. I: Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter (red). Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, M. & Klingstedt, M.-L. (2016). Järva ungdomsmottagnings NOOR-grupper: En pilotstudie av en gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. 

Eriksson, M. (2016). Våld i ungas parrelationer (2ed.). I: Elisabet Häggström-Nordin, Chris Magnussson (Ed.): Ungdomar, sexualitet och relationer: (pp. 159-172). Lund: Studentlitteratur AB

Eriksson, M., Källström Cater, Å. & Näsman, E. (Eds.). (2015). Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB

Eriksson, M. (2015). Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. In: Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen: SOU 2015:86 Betänkande av Jämställdhetsutredningen (pp. 235-337). Stockholm: Fritzes

Eriksson, Maria, Bruno, Linnea & Näsman, Elisabet (e-pub 2011). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon schools: a neglected area of researchChildren & Society, vol 27, (2013) pp. 81–91. 

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011). När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Stockholm: Gothia.

Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Almqvist, Kjerstin, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering  Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. 

Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010). Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

Eriksson, Maria (2009). Girls and boys as victims: social workers’ approaches to children exposed to violenceChild Abuse Review, Vol.18(6), 2009, s. 428-445.

Eriksson, Maria m.fl. (2008) Barns röster om våld – att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. 

Eriksson, Maria (red.) (2007) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia. 

Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006) Mäns våldsutövande – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet. 

Eriksson, Maria (2003) I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld. Avhandling. Stehag: Gondolin.