Veronica Ekström

Veronica Ekström, Veronica Ekström_150

Titel: Fil. dr i socialt arbete

Lärosäte: Ersta Sköndal högskola

E-post: veronica.ekstrom@esh.se

Presentation

Veronica Ekström är fil. dr i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal högskola. Hon disputerade 2016 vid Linköpings universitet och avhandlingen har titeln "Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer".

Veronica Ekström har varit verksam inom forskning sedan år 2004 som forskningsassistent, dels på Stockholm stads FoU-enhet och dels på Ersta Sköndal högskola. Flera av hennes tidigare studier har handlat om socialtjänsten: arbetslösa med försörjningsstöd, barnavårdsutredningar om barn som bevittnat våld, och stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Nuvarande forskningsprojekt

Under åren 2020–2026 deltar Veronica Ekström i Ersta Sköndal högskolas FORTE-finansierade program om att skapa förutsättningar för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer med fokus på socialt arbete. Programmet finansieras av Forte. Bland annat leder hon ett tre-årigt forskningsprojekt om skyddat boende och konstruktionen av kvalitet i gränslandet mellan socialtjänst, ideell sektor och näringsliv, tillsammans med Johan Hvenmark.

Trots att skyddat boende är en av de kanske mest centrala insatserna för personer som har utsatts för våld i nära relation, är det en verksamhet som är relativt outforskad i Sverige. Skyddade boenden drivs idag av såväl kommuner som ideella och privata aktörer och platser köps inom ramen för den kommunala socialtjänsten. Från att ha varit en verksamhet där ideella aktörer, inte minst i form av kvinnojoursrörelsen, har varit mycket framträdande, har en förskjutning skett mot allt fler privata aktörer.

En central aspekt av konkurrensutsättningar och upphandlingar är kvalitet, det vill säga, kvaliteten på den välfärd som produceras. Syftet med det aktuella projektet att undersöka hur berörda aktörer i offentlig förvaltning, vinstdrivande företag och ideella organisationer men också våldsutsatta personer konstruerar kvalitet i förförhållande till skyddat boende. Utifrån en övergripande kvalitativ fallstudiedesign undersöks fem kommuner där dokument och erfarenheter från såväl kommunala tjänstemän och politiker som ideella organisationer, privata aktörer och våldsutsatta personer analyseras.

Studiens resultat kommer att kunna användas för att utveckla såväl offentliga, som privata och ideella aktörers arbete med stöd till brottsoffer och i synnerhet kring den specifika formen av stöd som skyddat boende innebär för personer som utsatts för våld i nära relation.

Publikationer i urval

Ekström, Veronica (2018). Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Socialvetenskaplig tidskrift, (25)3-4, 269-286. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2018). Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen. I E. Sinisalo & L. Moser Hällen (Red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i teori, forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Ekström, Veronica (2018). Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. I E. Sinisalo & L. Moser Hällen (Red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i teori, forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Ekström, Veronica (2018). Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor. I M. Dahlstedt & P. Lalander (Red.) Manifest – för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

Ekström, Veronica (2017) Want, Dare and be Able to – Abused Women's Experiences of Support during the Preliminary Investigation and Criminal Trial Procedure. I M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen & J. Eilola (Red). Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge.

Ekström, V. (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2016) Negotiating and Justifying Social Services' Support for Female Victims of Domestic Violence. Nordic Social Work Research. Publikationen i fulltext

Ekström, V. & Lindström, P. (2016). In the Service of Justice – Will Social Support to Victims of Domestic Violence Increase Prosecution? International Review of Victimology Volume 7, 2017, Issue 1. Publikationen i fulltext

Ekström, V. (2016) Carriers of the Troublesome Violence – The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence. European Journal of Social Work [e-pub ahead of print] Publikationen i fulltext

Ekström, V. (2014) Barn som har bevittnat våld inom familjen. Kartläggning av hur tillämpningen av socialtjänstlagen stämmer överens med barnkonventionen. Forskningsbidrag till Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19).

Ekström, Veronica (2014). Violence against women – social services support during legal proceedings. European Journal of Social Work. 18(5), 661-674. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2012) Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd – konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd. Nr. 3. Sid. 51-68. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2012) Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv – om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete. Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie nr 77. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2011) Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen – en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna. Arbetsrapportserien nr 73. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2010) Utvärdering av relationsvåldscentrum – tredje verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2009) Utvärdering av relationsvåldscentrum – andra verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2008) Utvärdering av relationsvåldscentrum – första verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.