Ulla Beijer

Titel: Socionom, MD/PhD, forskare, forskningsledare

Lärosäte: Karolinska Institutet

Institution: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Annan hemvist: FoU i Sörmland

E-post: ulla.beijer@ki.se

Presentation

Disputerade 2009 vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, med avhandlingen ”Homelessness and health: analysis of mortality and morbidity from a gender perspective”. Har genomfört ett stort antal studier om utsattas hälsa, men har även forskat om våld mot missbrukande kvinnor, barn till patienter i palliativ vård.

Nuvarande forskningsprojekt

PROJEKT 1
Just avslutat pilotprojektet: Stärka små barns trygghet – en stödsamtalsmodell för föräldrar till små barn som har kontakt med socialtjänsten och där en av föräldrarna har en beroendeproblematik. Studien är godkänd av Stockholms etikprövningsnämnd. Projektet har genomförts vid FoU i Sörmland i samarbete med socialtjänsten i Eskilstuna kommun. En rapport om projektet kommer att vara klar före sommaren 2018 och en vetenskaplig artikel kommer att skickas in under året. Beijer projektledare.

Då resultaten var mycket positiva har forskningsmedel sökts för att genomföra studien i en större skala, i flera kommuner, för att kunna nå generaliserbara resultat.

PROJEKT 2
Ett pågående nationellt projekt som kommer att avslutas under året är Forskningscirklar för socialarbetare om barns och ungdomars delaktighet i ärenden som rör dem inom den sociala barnavården. Under 2015 startades forskningscirklar vid FoU i Sörmland och samtidigt ett nationellt nätverk som genomfört liknande forskningscirklar i Skåne, Östergötland och Norrtälje. Beijer projektledare. 85 deltagande socialarbetare från 16 kommuner och 19 arbetsplatser har besvarat enkäter. 96 procent av dem ansåg att medverkandet i forskningscirklarna hade ökat deras kunskap om barns delaktighet inom socialtjänsten och 93 procent sa sig haft praktisk nytta av forskningscirkeln i sitt arbete. I de öppna svaren kunde utläsas att några hinder för barns delaktighet i det sociala barnavårdsarbetet var tidsbrist och hög arbetsbelastning. Sammantaget ger forskningscirklarna ökad kunskap och kan bidra till förändring när det gäller barns och ungdomars delaktighet. Den ger också ett reflektionsutrymme för socialarbetarna, ett utrymme som ofta verkar saknas i det sedvanliga sociala arbetet.

Projektet stöds av Allmänna Barnhuset och en rapport eller bok kommer att publiceras under 2018 och vetenskapliga artiklar skickas in till vetenskapliga tidskrifter.

PROJEKT 3
Tillsammans med två kollegor vid Karolinska Institutet, Håkan Källmén (projektledare) och Mats Blid, deltar Beijer i ett treårigt EU-projekt om Bostad först, EU-home, som startade hösten 2016 och avslutas hösten 2019. Nio länder ingår i projektet som syftar till att undersöka hemlöshetssituationen i de deltagande länderna och möjligheter för hemlösa att komma ut ur hemlösheten. Projektets webbplats

PROJEKT 4
Ett pågående projekt som kommer att avslutas under 2018 är en uppföljning av unga brottsoffer, som omfattar drygt 400 barn och ungdomar 12–20 år, cirka 25 procent flickor/tjejer, som under perioden 1999–2006 utsattes för någon form av brott i Stockholm och hade någon kontakt med Stödcentrum – ett samarbete mellan Stockholms socialtjänst och polismyndigheten. Uppföljningen gäller dels att på registernivå undersöka sjuklighet, dödlighet och risken för egen kriminalitet i gruppen och dels att intervjua 10 procent av dem när det till exempel gäller upplevelsen av att ha utsatts för brott som ung, hur upplevelsen påverkat dem, vilken hjälp de fick av samhället, dåvarande och nuvarande livssituation. Gruppen jämförs med en köns- och åldersmatchad kontrollgrupp på cirka 2000 individer ur befolkningen. Preliminära resultat visar att dödligheten och sjukligheten är större i gruppen unga brottsoffer än i kontrollgruppen. Projektledare: Beijer, medarbetare Peter Lindström.

Publikationer i urval

Beijer U, Vingare E-L, Eriksson H G, Umb Carlsson Ô (2017). Are clear boundaries a prerequisite for well-functioning collaboration in home health care? A mixed methods study. Scand J of Caring Sciences.

Beijer U, af Klinteberg B (2016). Male violence against women with substance abuse problems in SwedenPersonality and Individual Differences, Volume 101, October 2016, Page 467.

Beijer U, Bruce D, Burström B (2016). Changes over time in the risk of hospitalisation for physical diseases among homeless men and women in Stockholm? A comparison of two cohorts. Scand J Public Health. 44:784-790.

Vingare E-L, Beijer U (2016). Barnens rätt till information – Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”. Projektrapport 20016:1, FoU i Sörmland.

Beijer U, Scheffel Birath C, DeMarinis V, af Klinteberg B (2015). Facets of male violence against women with substance agues problems: women with a residence and homeless women. Journal of Interpersonal Violence Vol 33, Issue 9, 2018. Publicerad online 2015.

af Klinteberg B, Granskaya J, Scheffel-Birath C, Beijer U, Tsvetkova L (2014). Personality characteristics and perceived health in Russian and Swedish female young adults with alcohol drinking habits. Personality and Individual Differences, 60, S48.

Scheffel Birath C, Beijer U, DeMarinis V, Af Klinteberg B (2014).  Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Rapport till Folkhälsomyndigheten, Sverige, Stockholm.

Scheffel Birath C, Beijer U, DeMarinis V, af Klinteberg B (2013). Women with substance abuse problems exposed to men’s violence – a public mental health challenge. Addiction Research & Therapy, 4,2. 

Beijer U, Wolf A, Fazel S (2012). Prevalence of tuberculosis, hepatitis C virus, and HIV in homeless people: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis, 12,859-70.

Beijer Ulla (2012). Hemlöshet, kön och ohälsa. Article in Genusperspektiv i socialt arbete. Lis Bodil Karlsson och Katarina Piuva (Eds) Natur & Kultur, Stockholm.

Af Klinteberg B, Granskay J, Scheffel Birath C, Beijer U & Tsvetkova L (2012). Risk consumption of alcohol, violent behaviour and drug use as related to personality and perceived health in groups of female adolescents, young adults and adult patients: a study on Russian and Swedish groups. The Visby Programme projects and Networks Swedish institute. Swedish Institutet, Stockholm. 

Beijer, Ulla, Andréasson, Sven, Ågren, Gunnar & Fugelstad, Anna (2011) Mortality and causes of death among homeless women and men in Stockholm. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 39(1), 2011, s. 121-127. 

Beijer, Ulla & Andréasson, Sven (2010) Gender, hospitalization and mental disorders among homeless people compared with the general population in Stockholm. European Journal of Public Health, vol. 20, 2010, s. 511-516. 

Beijer, Ulla & Andréasson, Sven (2009) Physical diseases among homeless people: Gender Differences and comparisons with the general populations. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 37(1), 2009, s. 93-100. 

Beijer, Ulla (2009) Homelessness and Health: Analysis of Mortality and Morbidity from a Gender Perspective. Avhandling. Stockholm: Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Beijer, Ulla (2004) ”Stockholms hemlösa kvinnors hälsa 1960-2001” i Socialmedicinsk tidskrift, 2004 81:e årg. häfte 1, s. 34-42.