Mona Livholts

Mona Livholts, Mona Livholts

Titel: Docent i socialt arbete

Lärosäte: Mittuniversitetet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: Mona.Livholts@miun.se

Presentation

Mona Livholt har forskat om mediernas rapportering kring serievåldtäkt.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Mediernas berättelser om våldtäkt i fallet "Hagamannen".

Beskrivning av projektet
Forskningsområdet fokuserar på studier av mediernas rapportering kring våldtäkt, och i synnerhet det som benämns serievåldtäkt. Syftet är att kritiskt granska produktionen av lokalt platsbundna berättelser om normalitet och avvikelse när det gäller manlighet och betydelsen för hur det är möjligt att förstå och prata om våldtäkt.

Under åren mellan 1999 och 2006 kunde man följa medias rapportering i ett fall av våldtäkt där våldtäktsmannen fick namnet ”Hagamannen”. Utifrån mediernas beskrivning av händelserna, kan utläsas hur ett mönster av normer och föreställningar växer fram; dessa handlar om manlighet och kvinnlighet, normalitet och avvikelse, svenskhet och klass. Mönstret bildar tillsammans en sorts berättelse om våldtäkt, som i sin tur aktualiserar frågan om vilka röster som kommer till tals och hur dessa formar sättet man kan tala om våldtäkt.

Studieområdets teoretiska och metodologiska utgångspunkter är genusforskning och narrativ forskning och diskursanalys som uppmärksammar berättelsens och språkets makt att forma tankens bilder. Genom minnesarbete och självbiografiskt skrivande tillämpas ett reflexivt vetenskapligt förhållningssätt till ämnet där forskningsprocessen och etiska aspekter är centrala.

Publikationer i urval

Livholts, Mona (2012) Alkohol som alibi? Svenska mediers berättelser om våldtäkt i fallet ”Hagamannen”. I Storbjörk, J (Red). Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman. Stockholms Universitetsförlag: 158-183. 

Livholts, Mona (2007) ”Vanlig som vatten”. Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt. Malmö: Gleerups förlag.

Livholts, Mona (2007) Vem är då denne man? Manlighet, normalitet och svenskhet i fallet Hagamannen. I Genusmaraton 2007. Mittsveriges Genusforskare på frammarsch. (Red) S. Fahlgren & B-M Thurén. Forum för Genusvetenskap. Genusstudier vid Mittuniversitetet 1.

Livholts, Mona (2008) The Loathsome, the Rough Type and the Monster: The violence and wounding of media texts on rape. In Burr, V & Hearn, J Sex, Violence and the Body: The Erotics of Wounding. UK: Palgrave Macmillan. pp. 194-211.