Katja Gillander Gådin

Katja Gillander Gådin, Katja Gilander

Titel: Professor i folkhälsovetenskap

Lärosäte: Mittuniversitetet, Campus Sundsvall

Institution: Institutionen för hälsovetenskap

E-post: katja.gillandergadin@miun.se

Webbsida: Katja Gillander Gådins forskarpresentation vid Mittuniversitetet

Presentation

Forskningen handlar om den psykosociala arbetsmiljön i skolan ur ett genusperspektiv, med särskilt fokus på normaliseringsprocesser av sexuella trakasserier och våld, samt om våld i unga parrelationer och om våld ur ett folkhälsoperspektiv. Forskningen använder både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt participatorisk aktionsforskning.

Forskningsprojekt

1. Barns och ungdomars psykiska hälsa ur ett genusperspektiv
Fyra olika projekt där syftet är att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Jag har haft fokus på betydelsen av mobbning, sexuella trakasserier och våld för psykisk ohälsa.

Tidsperiod
2009-

Andra forskare i projektet
Maria Warne och Heléne Zetterström Dahlqvist

Finansiär
Folkhälsoinstitutet och Mittuniversitetet


2. Framtidstro – photovoice som metod för att främja trygghet och trivsel i skolan
Ett projekt där syftet är att öka kunskapen om en visuell metod för social förändring kan öka känslan av trygghet och trivsel för flickor på gymnasiet

Tidsperiod
2016 – 

Andra medverkande forskare
Maria Warne

Finansiär
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publikationer i urval

Zetterström Dahlqvist H, Landstedt E, Robert Young, Gillander Gådin K. (2016). Dimensions of Peer Sexual Harassment Victimization and Depressive Symptoms in Adolescence: A Longitudinal Cross-lagged Study in a Swedish Sample. Journal of Youth and Adolescence (2016) 45:858–873. 

Hagqvist E, Gillander Gådin K., Nordenmark M. (e-pub 2016). Work-family conflict and well-being across Europe: The role of gender context. Social Indicators Research, 132, 785–797 (2017). 

Nordenmark M, Gillander Gådin K, Sjödin J, Sellström E.,Selander J. (2015). Self-rated health among young Europeans not in employment, education or training. Society, Health & Vulnerability, 6:1. 

Zetterström Dahlqvist H, Landstedt E, Gillander Gådin K. (2015). What students do schools allocate to a cognitive-behavioural intervention? Characteristics of adolescent participants in Northern Sweden. International Journal of Circumpolar Health, 2015 Nov 3;74:29805.

Jarnkvist K., Gillander Gådin K. (2015). "Exposure to physical violence among senior high school students: An analysis of class and gender". In: Gillander Gådin, K., Mitchell C. (eds) Being young in a neoliberal time – transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Work in progress 7, Sundsvall: Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, pp 79-89. 

Reinikainen L., Gillander Gådin K. (2015). Gender equality aspirations among Swedish pupils – a gender and class perspective. In: Gillander Gådin, K., Mitchell C. (eds) Being young in a neoliberal time – transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Work in progress 7, Sundsvall: Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, pp. 91-105.

Gillander Gådin K., Giritli Nygren K., Mitchell C., Nyhlén S. (alphabetical order). (2015). Studying the intersections of rurality, gender and violence against girls and young women: An urgent matter in both the Global North and the Global South. In: Gillander Gådin, K., Mitchell C. (eds) Being young in a neoliberal time – transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Work in progress 7, Sundsvall: Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, pp. 109-120.

Gillander Gådin K. (2013) Predictors for online unwanted sexual solicitation: a cross-sectional study of Swedish boys and girls in years 6–9. I: Mobilizing gender research challenges and strategies. Giritli Nygren K., Fahlgren S. (eds). Genusstudier vid Mittuniversitetet Rapport 5, sid 99-110. Sundsvall: Mittuniversitetet, 2013. 

Gillander Gådin, Katja, Ahlgren, Christina & Weiner, Gaby (2013) School Health Promotion to Increase Empowerment, Gender Equality and Pupil Participation: A Focus Group Study of a Swedish Elementary School Initiative. Scandinavian Journal of Educational Research, 2013;57(1):54-70. 

Zetterström Dahlqvist H, Landstedt E, Gillander Gådin K. (2012) Depressive symptoms and the associations with individual, psychosocial and structural determinants among Swedish adolescents. Health 2012;4(10); 881-889. 

Gillander Gådin, Katja (2012) Sexual harassment of girls in elementary school – a concealed phenomenon with a heterosexual romantic discourseJournal of Interpersonal Violence, vol. 27(9), 2012, s. 1762-1779. 

Landstedt, Evelina & Gillander Gådin, Katja (2011) Deliberate self-harm and associated factors in seventeen-year-old Swedish studentsScandinavian Journal of Public Health, vol. 39(1), 2011, s. 17-25. 

Landstedt, Evelina & Gillander Gådin, Katja (2011) Experiences of violence among adolescents: gender patterns in types, perpetrators and associated psychological distress. International Journal of Public Health, vol. 56(4), 2011, s. 419-427.

Gillander Gådin, Katja (2011) "Peer sexual harassment – normalisation of gender practices in a neoliberal time" i Fahlgren, Siv, Johansson, Anders & Mulinari, Diana (red.) Normalization and the production of "outsiderhood". Feminist readings of a neoliberal welfare state. Bentham eBooks, 2011. 

Leander, Karen, Berlin, Marie, Danielsson, Maria, Eriksson, Annika, Gillander Gådin, Katja, Hensing, Gunnel, Krantz, Gunilla & Swahnberg, Katarina (2009) "Våld" i Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22