Ann-Charlotte Münger

Titel: Docent i tema Barn

Lärosäte: Linköpings universitet, Barnafrid

E-post: ann-charlotte.munger@liu.se

Webbsida: Ann-Charlotte Müngers presentation vid Linköpings universitet

Presentation

Ann-Charlotte Münger är barn- och ungdomsforskare vid Barnafrid, Linköpings universitet. Müngers forskning handlar om hur olika samhälleliga institutioner såsom socialtjänst och förskola/skola men också verksamheter inom civila sektorn identifierar och responderar på barns och ungas behov av skydd, stöd och rätt till delaktighet när de upplever våld inom familjen. 

Nuvarande forskningsprojekt

Ann-Charlotte Münger deltar i tema Barns, Linköpings universitets forskningsprojekt: Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården. 

Tidsperiod: 2022–2025

Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården. Projektets webbplats på liu.se

Münger deltar också i EU-projektet “After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden” (AVEC)

Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. Projektets webbplats på liu.se

Publikationer i urval

Münger, A-C., Lindberg, J., Fröberg, F. & Korhonen, L. (2021). Erfarenheter av pedagogiska utmaningar vid genomförandet av examensmålet våld mot barn på landets lärosätenSocialmedicinsk tidskrift, vol. 98 , s. 661-670. 

Bris (2020) Min tur att berätta. Barns röster om att leva med våld. Sveriges stadsmissioner och Bris. Medförfattare. 

Münger, A-C. & Mattsson, T. (2020) 'The Needs of the Child Have Been Met'. Preliminary Assessments regarding Domestic Violence in Swedish Child Protections Services. Nordic Social Work Research, 10 (2) 110-113. First published online: 25 Sep 2018. 

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2020) Lyssna, reagera och agera. Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2019) School and Child Protection Services Professionals’ Views on the School’s Mission and Responsibilities for Children living with Domestic Violence – tensions and gaps. Journal of Family Violence, 34 (5): 385-398. 

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2018) The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school health staff. Nordic Social Work Research, 8 (1): 22-35. 

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2018) Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence. Education Inquiry, 9 (3): 299-315.

Münger, A-C. (2017) Det (o)synliga våldet – en fråga för hela kommunen? En undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötland.

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2017) Fokusgruppssamtal om svåra frågor. Venue, vol 6, Nr 1. 

Münger, A-C. (2015) ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence. I Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (red.) Response-Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave.

Münger, A-C (2015) Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in. En brukarundersökning i sex stockholmskommuner arbete mot våld i nära relationer. Forskningsrapport 2015:1. Stockholm: FoU Nordväst i Stockholms län.

Münger, A-C (2009) Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en kunskapsöversikt och intervjustudie om kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. FoU-rapport 56:2009. Linköping: Linköpings kommun.