Jenny Westerstrand

Titel: Jur.dr i folkrätt/juridik

E-post: jenny.westerstrand@hotmail.com

Presentation

Jenny Westerstrand forskar om mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld) och kvinnors mänskliga rättigheter i relation till köns- och sexualitetsteori. Hennes specialkompetens ligger i skärningsområdet mellan juridik och sociologi och hon är intresserad av hur kön och sexualitet samverkar med lagstiftning och rättsprinciper, såväl teoretiskt som i praxis.

Jenny Westerstrand var koordinator i den nationella omfångsstudien Slagen dam (2001), om mäns våld mot kvinnor i Sverige och har sedan dess fortsatt att intressera sig för metodologiska frågor rörande våld, inte minst i relation till de komplexa tolkningsfrågor som våldsforskningen reser. Jenny Westerstrand har också studerat hedersrelaterat våld med fokus på krocken mellan kvinnors erfarenheter och rättsliga diskurser.

Jenny Westerstrands avhandling Mellan mäns händer (2008) handlar om internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål och om hur den internationella debatten om prostitution och trafficking ser ut. Hon studerar FN:s, EU:s och Europarådets viktigaste dokument rörande prostitution/människohandel samt de olika förståelser som hörs i debatten om dessa fenomen och diskuterade det rättsliga materialet samt de olika förståelserna i ljuset av olika, sinsemellan konkurrerande, förståelser av sexualitet, kön och kvinnors mänskliga rättigheter. 

Publikationer i urval

Westerstrand, Jenny, Strid, Sofia, Carsbring, Astrid & Ekbrand, Hans (2022) Kvinnors trygghet. Ett jämställt samhälle fyllt av våld. Stockholm: Roks. 

Westerstrand, Jenny (2017) Kontextualiseringens svåra konst. Kunskap, kön och förbindelselinjer i en förundersökning om "hedersvåld". Sociologisk forskning Årgång 54 nr. 3 2017, s. 209-232. 

Westerstrand, Jenny (2014) Sexköpslagen. Motstånd över tid och former. Retfaerd. Nordic Journal of Law and Justice, nr 2, 2014. 

Westerstrand, Jenny (2012) "Prostitutionsfrågan": perspektiv och nycklar till en grumlig debattTidskrift för genusvetenskap. nr. 3, 2012, s. 101-123.

Westerstrand, Jenny (2011) "Horan som rättssubjekt – en dröm med (levda) förhinder?" i Svensson, Eva-Maria et. al. (red.) På vei: Kjonn og rett i Norden. Göteborg: Makadam. 

Westerstrand, Jenny (2010) Kung slår dam: våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt SverigeSociologisk forskning, nr. 32010(47), s. 5-34.

Westerstrand, Jenny (2008) Mellan mäns händer – Konstruktionen av kvinnors rättssubjektivitet i förståelser av trafficking och prostitution. Avhandling. Uppsala universitet: Juridiska institutionen. 

Westerstrand, Jenny & Eldén, Åsa (red.) (2007) Guts and glory: festskrift till Eva Lundgren. Uppsala: Uppsala universitet. 

Martinez, Manuela & Schröttle, Monika (red.) Westerstrand, Jenny et al (2006) State of European research on the prevalence of interpersonal violence and its impact on health and human rights. Bryssel: Action on Human Rights Violations (CAHRV), 6th Framework Programme, EUR 21915.  

Westerstrand, Jenny & Lundgren, Eva (2005) Comparing four Prevalence Studies on Violence Against Women: Main results, methodology and analytical approaches. Paris: Institut National d'Études Démographiques (INED).

Westerstrand, Jenny & Lundgren, Eva (2005) Behövs en sammanhållen våldsförståelse? Socialmedicinsk tidskrift, nr 6, 2005(82), s. 503-513. 

Westerstrand, Jenny & Lundgren, Eva (2005) Nya våldsbilder: den svenska bilden i nordisk relief. Socialmedicinsk tidskrift, nr 62005(82), s. 490-502. 

Westerstrand, Jenny & Eldén, Åsa (2004) Hederns försvarare. Den rättsliga hanteringen av ett hedersmord. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 3, 2004, s. 35-56.

Westerstrand, Jenny & Lundgren, Eva (2003) "Fadime, patriarkatet och våldet" i Itkua ikä kaikki. Festskrift till Aili Nenola. Helsinki: Soumalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Westerstrand, Jenny, Lundgren, Eva, Heimer, Gun & Kalliokoski, Anne-Marie (2001) Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22