Linn Sandberg

Titel: Docent och lektor i genusvetenskap

Lärosäte: Södertörns högskola

Institution: Institutionen för kultur och lärande

E-post: linn.sandberg@sh.se

Webbsida: Linn Sandbergs forskarpresentation vid Södertörns högskola

Presentation

Linn Sandberg har forskat om barn som bevittnat våld i nära relationer och de sociala nätverkens responser, med speciellt fokus på mor- och farföräldrar samt våld i nära relationer och teoriutveckling.

Forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Children and young people living in rural areas witnessing violence at home: A study of the social network’s responses

Beskrivning av projektet
The responses of social networks to violence are under-researched, which is unsatisfactory given that acts of violence are both social events and social processes. When a man abuses his wife, for example, the violence takes place in specific social contexts, formed by the social relationships that constitute their social networks. These networks will respond to the violence in one way or another and such responses may be of vital importance for ending the violence, or they may even contribute to its perpetuation. Domestic violence in rural areas is another under-researched area that is addressed in this study.

Through the use of interviews, narrative analysis, ethnography and social network analysis, social network responses to the vulnerability of children who have witnessed violence at home, and those networks’ potential to support the children will be studied in a rural area of Sweden.

The following questions will be addressed: What possibilities does the network have to alter the situation for the children, to help them achieve change, obtain recognition and reconcile with the shortcomings of the adults? Which network structures and processes are most favourable?

Finansiärer
Riksbankens jubileumsfond

Tidsperiod
2010-2015 

Titel på projekt 2
Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relation: barns erfarenheter och perspektiv

Beskrivning av projektet
Det finns idag bristfällig kunskap om de sociala nätverkens betydelse för barn som bevittnat våld mellan vuxna i hemmet. Sandbergs tidigare forskning där vuxna intervjuats visar att mor- och farföräldrar kan spela en viktig roll, men ytterligare kunskap behövs om barns egna erfarenheter. Syftet med projektet är därför att undersöka mor- och farföräldrars betydelse för barn som bevittnat våld mellan vuxna i hemmet utifrån barnens egna perspektiv. Syftet kan specificeras i följande frågeställningar:

  • Hur beskriver barn sina mor- och farföräldrars respons på våldet?
  • På vilka sätt upplever barnen att mor- och farföräldrarna gett stöd och hjälp?
  • Hur påverkas barns relation till sina mor- och farföräldrar i samband med våldet?

Studien är en intervjustudie där 10 barn och ungdomar som i åldrarna 12 till 18 år deltog. Deltagarna hade alla bevittnat våld mot en förälder (9 av 10 mot mamman). Förövaren var antingen barnens förälder eller en ny partner till den våldsutsatta föräldern.

Studiens resultat visar på en komplex bild av hur mor- och farföräldrar reagerar och agerar när barn bevittnat våld i nära relationer. Å ena sidan uttryckte barnen att mor- och farföräldrar ofta var viktiga och stöttande personer för barnen och bidrog till att skapa lugn och trygghet, framför allt genom att vara på barnens (och den våldsutsatta förälderns) sida.

Å andra sidan visar studiens resultat även att det fanns många mor- och farföräldrar som inte uppfattades som ett positivt stöd. Dessa uppfattades som frånvarande, såväl fysiskt som känslomässigt. I synnerhet var barnen kritiska mot att vissa mor- och farföräldrar inte valde att tro på barnens och den våldsutsatta förälderns berättelse om våldet, utan istället ifrågasatte eller förnekade våldet och tog förövarens parti. I vissa av dessa fall hade barnen inte haft en nära och trygg relation med mor- och farföräldrarna innan våldet startade. Men det fanns också exempel på hur tidigare nära relationer förändrades och kontakten med mor- och farföräldrarna bröts när de tog förövarens parti.

För framtida praktiskt arbete med barn som bevittnat våld visar studien på att mor- och farföräldrar kan vara en viktig resurs för barn, i synnerhet som ett känslomässigt stöd och en trygg tillflyktsort. Men att det finns en mor- eller farförälder geografiskt nära innebär inte per automatik att barn har stöd. Inte minst är det viktigt att inom socialt arbete beakta vilka konsekvenser våld får för familje- och släktnätverket, vem som tar parti med förövare och offer och hur man navigerar roller och relationer som påverkas av våldet. Då våldet ofta involverar komplexa nätverk av lojalitet med förövare eller offer, och där våldet förekommit bland flera generationer i nätverket måste barns röster kring mor- och farföräldrars stöd eller icke-stöd uppmärksammas. 

Tidsperiod
2015-2016

Finansiärer
Stiftelsen Allmänna barnhuset

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1
Margareta Hydén, Nina Åkerlund

Projekt 2
Lucas Gottzén

Publikationer i urval

Gottzén, L. & Sandberg L. (2019) Creating safe atmospheres? Children’s experiences of grandparents’ affective and spatial responses to domestic violence. Children's Geographies, 17:5, 514-526. 

Åkerlund, N & Sandberg LJ. (2017) Children and Violence Interactions: Exploring Intimate Partner Violence and Children's Experiences of ResponsesChild Abuse Review 26(1):51-62.

Sandberg LJ. (2016) “Love the kin you’re in?”: Kin network responses to women and children experiencing intimate partner violence. Feminism & Psychology 26(4) 444-463.

Sandberg, L. (2016) Being there for my grandchild: Grandparents’ responses to their grandchildren’s exposure to domestic violence. Child and Family Social Work 21(2) 136-145.

Sandberg, L. (2015) Caught in between: Grandparents’ Responses to Children Exposed to Domestic Violence. I Hydén, Gadd & Wade (2015) A Response-based approach to the study of inter-personal violence. London: Palgrave Macmillan. s. 98-114.

Sandberg, L (2013) Backward, dumb and violent hillbillies?: rural geographies and intersectional studies on intimate partner violenceAffilia Journal of Women and Social Work, 28(4) 350-365.

Hearn Jeff, Nordberg Marie, Andersson Kjerstin, Balkmar Dag, Gottzén Lucas, Klinth Roger, Pringle Keith, Sandberg, Linn (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and masculinities, 15 (1), s. 31-55. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22