Lisa Kerker

Lisa Kerker, Lisa Kerker

Titel: Jur. kand., fil. mag., doktorand i rättsvetenskap

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Juridiska fakulteten

E-post: lisa.kerker@jur.lu.se

Presentation

Lisa Kerkers forskning rör våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och offentlig rätt. Hennes forskningsintresse behandlar särskilt hur migrationsrättsliga regleringar rörande anhörigmigration påverkar våldsutsatta kvinnors rättighetsskydd.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Rättighetsskydd och rättsutveckling för kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer (doktorsavhandling)

Beskrivning av projektet
Lisa Kerkers forskning behandlar migrationsrätt och våld mot kvinnor. Ett fokus är anhörigmigration och då särskilt rättighetsfrågor för kvinnor som migrerat till Sverige på grund av anknytning till en partner och som utsätts för våld i den relationen.

I den svenska utlänningslagen regleras möjligheterna för personer att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt partner. En följd av regleringens utformning är att det för många personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till en partner inledningsvis bara kan bli fråga om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. En förutsättning för att behålla detta uppehållstillstånd eller beviljas fortsatt uppehållstillstånd är - som huvudregel - att förhållandet med partnern består. Om förhållandet upphör kan rätten att vistas i Sverige äventyras. Med andra ord är uppehållstillståndet avhängigt den tillståndsgrundande relationen. Av detta följer en särskilt utsatt situation vid våldsutsatthet, kopplat till osäker rättslig status.

Det finns i utlänningslagen möjligheter till fortsatt uppehållstillstånd även om den tillståndsgrundande relationen upphör, t.ex. vid våld i relationen. För dessa möjligheter krävs att vissa förutsättningar rörande såväl relationen som våldsutsatthet uppnås. Även andra grunder för uppehållstillstånd kan aktualiseras i denna situation, såsom eventuella asylskäl. Det kan också bli fråga om att uppehållstillståndet kan återkallas eller att fortsatt uppehållstillstånd inte beviljas.

Lisa Kerkers forskning fokuserar på den rättsliga situationen för kvinnor utan permanent uppehållstillstånd som har utsatts för våld i anknytningsrelationer. En fråga för aktuellt forskningsprojekt är vilken förståelse av våld som den migrationsrättsliga regleringen bygger på och ger uttryck för. En annan fråga är hur detta påverkar rättighetsskyddet för kvinnor i en särskilt utsatt situation. I projektet studeras och analyseras vilka möjligheter till uppehållstillstånd som finns vid våldsutsatthet i anknytningsrelationer. Vidare studeras vilka möjligheter som då finns att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Den svenska rätten analyseras i förhållande till såväl våldsförståelse som internationella normer om mänskliga rättigheter i fråga om kvinnors rätt att vara fria från könsbaserat våld.

Tidsperiod
2013 -

Finansiärer
Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Handledare professor Titti Mattsson och docent Rebecca Thorburn Stern.