Johanna Simmons

Johanna Simmons, Johanna Simmons

Titel: Medicine doktor

Lärosäte: Linköpings universitet

Institution: Institutionen för klinisk och experimentell medicin

E-post: johanna.simmons@liu.se

Presentation

Johanna Simmons disputerade 2015 på avhandlingen "Toward an integrated approach in research on interpersonal violence. Conceptual and methodological challenges". Hon är ST-läkare och arbetar nu med hur man inom vården kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa äldre som varit utsatta för någon typ av övergrepp. Hon leder forskningsprojektet: REAGERA: Responding to Elder Abuse in GERiAtric care. 

Nuvarande forskningsprojekt

REAGERA: Responding to Elder Abuse in GERiAtric care.

I svenska studier har ca 15 procent av äldre kvinnor och män uppgett att de efter 65 års ålder utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp alternativt försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Äldre är utsatta av partners, andra anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Övergrepp mot äldre är associerat med ohälsa, men utsattheten är ofta okänd för vårdgivaren. Att använda screeningformulär för att upptäcka utsatthet har föreslagits, men välfungerande validerade instrument på svenska saknas. Det finns bara ett fåtal studier av utsatta äldres egna upplevelser av övergrepp och kunskapen om vilka insatser utsatta äldre själva vill ha saknas nästan helt.

Det långsiktiga målet med projektet är att förebygga psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för hög livskvalitet bland äldre genom att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp.

SPECIFIKA MÅL:

I. Undersöka beredskapen hos vårdpersonal att upptäcka och hjälpa utsatta äldre.
II. Validera ett screeninginstrument för att upptäcka utsatthet för övergrepp hos äldre
III. Undersöka upplevelsen av att vara utsatt för övergrepp bland äldre.
IV. Undersöka vilken hjälp utsatta äldre själva vill ha från vården.
V. Undersöka vilka insatser anhöriga till äldre utsatta vill att den utsatta ska få.

Data till studien kommer samlas in under våren 2018. I studie I svarar personal på ett formulär (n=180). I studie II testas ett screeninginstrument bland inneliggande svensktalande patienter över 65 år som bedöms ha tillräckligt hög kognitiv förmåga för att klara av att fylla i instrumentet (n=300). Män (n=20) och kvinnor (n=20) som varit utsatta för övergrepp, samt deras anhöriga (n=20) djupintervjuas i studie IV-VI.

Studien förväntas bidra till att utveckla vårdens omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp genom: 1) Metodutveckling för att hitta utsatta och 2) Öka förståelsen för vilken typ av insatser äldre själva vill ha.

Projektet finansieras av Region Östergötland (ALF-medel) samt Brottsofferfonden.

Publikationer i urval

Simmons J, Swahnberg K. m.fl. (2020) "Validation of REAGERA-S: a new self-administered instrument to identify elder abuse and lifetime experiences of abuse in hospitalized older adults". Journal of Elder Abuse and Neglect [e-pub ahead of print 9 Mar 2020]. Publikationen i fulltext

Simmons J, Swahnberg K. (2019) "Can nonresponse bias and known methodological differences explain the large discrepancies in the reported prevalence rate of violence found in Swedish studies?" PLoS One. 2019 May 9;14(5):e0216451. Publikationen i fulltext

Simmons J, Bruggemann AJ, Swahnberg K. (2016) "Disclosing victimisation to healthcare professionals in Sweden: a constructivist grounded theory study of experiences among men exposed to interpersonal violence". Bmj Open. 2016;6(6):e010847. Publikationen i fulltext

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2015) "Lifetime co-occurrence of violence victimisation and symptoms of psychological ill health: a cross-sectional study of Swedish male and female clinical and population samples". BMC Public Health. 2015 Sep 28;15:979 Publikationen i fulltext

Simmons, J. (2015) Toward an integrated approach in research on interpersonal violence. Conceptual and methodological challenges. DissLinköping University: Linköping. Publikationen i fulltext

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2014) "Associations and experiences observed for family and nonfamily forms of violent behavior in different relational contexts among Swedish men and women". Violence and Victims, nr 1 (2014)29, s. 152-170. Publikationen i fulltext

Swahnberg, K., Davidsson-Simmons, J., Hearn, J., & Wijma, B. (2012) "Men's experiences of emotional, physical, and sexual abuse and abuse in health care: A cross-sectional study of a Swedish random male population sample". Scand J Public Health, nr 2, 2012(40), s. 191-202. Publikationen i fulltext