Karin Pernebo

Karin Pernebo, Karin Pernebo

Titel: Adj. lektor i psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lärosäte: Linnéuniversitetet

E-post: karin.pernebo@lnu.se

Webbsida: Karin Pernebos forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Karin Pernebo forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer samt om insatser och behandling till barn med erfarenhet av svåra livshändelser.

Forskningsprojekt

1) Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation
Två insatsmodeller i grupp för våldsutsatta barn, en psykopedagogisk (Bojen i Göteborg) och en psykoterapeutisk (BUP:s traumaenhet i Stockholm) utvärderas med avseende på effekter på barnens och mammornas symtom på psykisk ohälsa. 

Inom projektet uppmärksammas även små barns egna röster om våldets konsekvenser och om de insatser de fått.

Tidsperiod: 2014–2020

2) Child-Parent Psychotherapy for children 0-6 years old exposed to adverse life events – four feasibility studies of treatment with highly vulnerable children and families
Syftet med det aktuella projektet är att undersöka genomförbarheten av en traumafokuserad relationell intervention för: barn i samhällsvård; barn i familjer med behov av tolk under behandlingen; barn med funktionsnedsättning; och barn med svår somatisk sjukdom eller erfarenhet av medicinska trauman. Projektet fokuserar praktisk genomförbarhet, behandlarnas, omsorgsgivarnas och barnens erfarenheter, samt symtomnivåer och fortsatt utsatthet. 

Tidsperiod: 2020–2024

3) Problem med tal- och språkutveckling vid 2,5 år och riskfaktorer för hälsa och utveckling
Ett samverkansprojekt mellan Karlstad Universitet och Linnéuniversitetet. Projektet undersöker bland annat om språksvårigheter vid barnhälsovårdens generella språkscreening 2,5 år samvarierar med riskfaktorer i uppväxtmiljön.

Tidsperiod: 2019–2027

4) Tillitskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa
Ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare med följeforskning rörande ett utvecklingsarbete kring barn i utmanande livssituationer i Kronobergs län. 

Tidsperiod: 2019–2023

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1) Kjerstin Almqvist, adj. professor i psykologi, Karlstads Universitet; Mats Fridell, professor psykologi, Lunds universitet

Projekt 2) Pamela Massoudi, adj. lektor Göteborgs universitet; Kjerstin Almqvist, adj. professor i psykologi, Karlstads universitet; Agneta Thorén, fil.dr, Ericastiftelsen Stockholm

Projekt 3) Kjerstin Almqvist, adj. professor i psykologi, Karlstads universitet; Fredrik Hjärthag, lektor, Karlstads universitet; Anna Lindgren Fändriks, doktorand, Karlstads universitet

Projekt 4) Torbjörn Forkby, professor, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet; Mats Anderberg, lektor, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet; Angelika Thelin, lektor, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet; Sofia Enell, lektor, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet; Pamela Massoudi, fil.dr., Region Kronoberg; Tony Andersson, fil.dr., Region Kronoberg; Ann-Christine Andersson, docent, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Publikationer i urval

Pernebo, K., Fridell, M., & Almqvist, K. (2019). Reduced psychiatric symptoms at 6 and 12 months’ follow-up of psychotherapeutic and psychoeducative group interventions for children exposed to intimate partner violence. Child Abuse & Neglect, 93, 228-238.

Pernebo, K. (2018). Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver: Experiences, needs, and outcomes. Diss. (sammanfattning) Växjö: Linnéuniversitetet, 2018.

Pernebo, K., Fridell, M., & Almqvist, K. (2018). Outcomes of psychotherapeutic and psychoeducative group interventions for children exposed to intimate partner violence. Child Abuse & Neglect, 79, 213-223.

Pernebo, K., & Almqvist, K. (2017). Young Children Exposed to Intimate Partner Violence Describe their Abused Parent: A Qualitative Study. J Fam Violence, 32(2), 169-178.

Pernebo, K., & Almqvist, K. (2016). Young children's experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 21(1), 119-132.

Pernebo, K. & Ulmestig, R. (red.) (2010). Konsultationer från specialistnivå till basnivå: en utvärdering av ett projekt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Växjö: FoU Kronoberg.

Almqvist, K., Bäccman, C., Anderzén-Carlsson, A., Norlén, A., Pernebo, K., Massoudi, P. (2018). iRiSk II: Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn – rapport från två delprojekt (Arbetsrapport). 

Senast uppdaterad: 2023-06-22