Moa Bladini

Titel: Juris doktor, juridik

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: moa.bladini@law.gu.se

Webbsida: Moa Bladinis forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Moa Bladinis forskning kan placeras i det straff- och straffprocessrättsliga fältet, med genomgripande teman som makt, objektivitet och legitimitet. Teori- och metodfrågor är också centrala och under de senaste åren kan hennes forskning knytas till emotionsteoretisk och feministisk teoribildning. Den röda tråden i Moa Bladinis nuvarande projekt är våld mot kvinnor, och omfattar såväl den nya sexualbrottslagstiftningen som kränkningar på nätet. 

Läs en intervju med Moa Bladini i NCK:s kunskapsbank

Forskningsprojekt

1) Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik.

Projektet studerar de nya våldtäktsbestämmelserna och dynamiken mellan dessa och institutionaliserade rättsliga normer. Syftet med projektet är att undersöka lagens tillämpning ur ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv, med fokus på åklagares, domares, försvarares och målsägandebiträdens känslor och tankar om lagen och dess praktiska effekter. 

Tidsperiod: 2020–2023

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

2) GENHA Hate speech, gender, social networks and political parties

Hat och hot på nätet har ökat dramatiskt och i synnerhet mot vissa grupper i befolkningen, på grund av ras, etnicitet, sexuell läggning, religion, genus och kön. Hat som riktar sig mot jämställdhet och genusfrågor är en av de minst synliggjorda men samtidigt nyligen växande formen. Syftet med projektet är att identifiera och undersöka hur detta görs och föreslå vilken typ av lagstiftning och andra politiska insatser som kan göras för att skydda de mänskliga rättigheter som sätts på spel. 

Tidsperiod: 2020–2021

Finansiär: EU-kommissionen inom ramen för Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenchip Programme (REC)

3) Förövarprofilering för könsrelaterade övergrepp på nätet: Vem, varför – och hur minimera skadan? Kartläggning av förövare av könsbaserat våld, digitala kränkningar och övergrepp på internet mot kvinnor och tjejer i Danmark, på Island och i Sverige

Tidsperiod: 2021–2023

Finansiär: NIKK (Nordisk information för kunskap om kön)

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

1) Åsa Wettergren, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, Sara Uhnoo, docent i sociologi vid Göteborgs universitet.
2) Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
3) Wanna Svedberg Andersson, Göteborgs universitet. 

Publikationer i urval

Moa Bladini (2020) ’Silenced Voices. Online Violence Against Women as a Threat Against Democracy’ in Eva-Maria Svensson (Red.) Special Issue Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society, Nordic Journal of Law and Society 3 (2) 2020, pp. 1-42. 

Moa Bladini & Wanna Svedberg Andersson (2021) Swedish rape legislation from use of force to voluntariness – critical reflections from an everyday life perspective, in Special Issue on Rape laws in the Nordic Countries, in Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 8(2) 95-125, 2021. 

Lisa Wallin, Sara Uhnoo, Åsa Wettergren, & Moa Bladini (2021) Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements, in Nordic Journal of Criminology, 22 (1), 3-22.

Wanna Svedberg Andersson & Moa Bladini (2021), ‘Autonomy and Beyond – Voluntariness in the Light of Lived Autonomy’, Special issue Dead or Alive? Contemproary and Future Approaches to Nordic Critical Legal Theory, in Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice 3, 35-49, 2021.

Bladini, Moa (2017). Hat och hot på nätet – en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. Göteborg: NIKK. 

Bladini, Moa (2017). "Hat och hot på nätet – rättsliga utmaningar i de nordiska länderna" i Grejsen Nissen S. & Zutela L. (Red.) Hadefulde ytringer i et nordiskt perspektiv. Köpenhamn: Institut for Menneskerettigheder. 

Senast uppdaterad: 2023-06-22