Länsstyrelsen Dalarna

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Beredskap inför framtagande av strategi – förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarna. Rapport 2021:06

Den här rapporten är en sammanställning av ett antal kartläggningar i Dalarnas län. Syftet är samla uppgifter för att få en lägesbeskrivning av de berörda aktörernas arbete inom området mäns våld mot kvinnor, samt en förberedelse inför att tillsammans utforma en regional strategi rörande mäns våld mot kvinnor. Det är ett arbete som kommer att pågått under hösten 2021 där berörda myndigheter och idéburna organisationer deltagit.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tills döden skiljer oss åt – En kartläggning om våld i nära relationer mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen i Dalarnas län

Denna kartläggning syftar till att bidra med kunskap om våld mot äldre kvinnor till Länsstyrelsen Dalarnas framtagande av en regional strategi rörande mäns våld mot kvinnor. Materialet har samlats in via intervjuer av enhetschefer inom äldreomsorgen i Dalarna och har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. Kartläggningen ger även en bild av hur olika förhållningssätt kan påverka kvinnors möjlighet att få hjälp och stödinsatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för jämställdhetsintegrering – Hem för vård eller boende

Det här metodstödet för jämställdhetsintegrering är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet. Två av dessa var för ensamkommande ungdomar. Det tredje hade målgruppen flickor.

Syftet är att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Genom att främja jämställdhet bland unga vill vi bidra till våldsförebyggande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18