Diskrimineringsombudsmannen

DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering. Det gör vi genom att till exempel påverka, vägleda och driva på arbetsgivare, myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Arbete inom tre inriktningsområden
Analyser av anmälningar, forskning, dialoger med civila samhället med mera utgör en kunskap som lägger grunden för vårt arbete. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och där vi bedömer att risken för diskriminering är stor, och arbetar långsiktigt för att skapa förändring inom dessa områden. Därför arbetar vi just nu med identifierade problem som har koppling till diskriminering och risker för diskriminering inom arbetslivet, bostadsområdet och socialtjänsten.

Tillsyn
DO genomför tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Vi får cirka 2 000 anmälningar per år och cirka 200 av dem leder till en tillsyn. 

DO avslutar en tillsyn med ett beslut som är riktat till den verksamhet som har granskats. I beslutet berättar vi om vi bedömer att de har handlat i enlighet med lagen eller inte. Vi kan också ge rekommendationer om vad de bör göra för att undvika att diskriminera i framtiden. DO:s beslut är inte juridiskt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en diskriminerande regel eller påbörjar ett nytt arbetssätt för att motverka diskriminering.

DO driver även ett mindre antal ärenden till domstol (ungefär 1 procent av alla anmälningar). Det rör till exempel ärenden som innehåller frågor som är principiellt viktiga eller som är av strategisk betydelse för många människor. 

DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som har brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen (1995:584).

DO påverkar genom att utveckla och sprida kunskap
DO utvecklar kunskap om diskriminering genom att analysera de anmälningar som kommer till myndigheten, genom dialog med det civila samhället samt genom att initiera forskning och ta tillvara av befintlig forskning. Vi sprider kunskap genom dialog, samråd och samverkan med olika målgrupper, seminarier och konferenser, upplysningstjänster och olika kommunikationsinsatser.

Vi påverkar och driver på för att uppmärksamma regeringen, andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare på problem med diskriminering och verkar för att de arbetar för lika rättigheter och möjligheter inom sina ansvarområden.

Med kunskap som grund tar vi också fram rapporter och utvecklar olika verktyg som stöd i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering.

Filmer från DO

Vad är sexuella trakasserier? (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier – arbetsgivarens ansvar (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier på jobbet (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier i skolan (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Trakasserier på jobbet (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Trakasserier i högskolan (youtube.com, öppnas i nytt fönster)

Gå till webbplats: www.do.se

Publikationer i urval

Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet – vad visar forskning? Rapport 2021:2

Forskningsöversikten ger en bild av det aktuella forskningsläget om främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

Forskning visar att det är viktigt att skapa ett nolltoleransklimat för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gäller att skapa en organisationskultur och ett arbetsplatsklimat, där inte bara offer utan också kollegor som bevittnat sexuella trakasserier vågar berätta. Forskning visar också att arbetsgivare kontinuerligt behöver undersöka hur ledarskapet i organisationen fungerar, då det har en så stor inverkan på hur sexuella trakasserier kan förebyggas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier och trakasserier i skolan

Faktabladet ger en beskrivning av hur skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga trakasserier; en tydlig översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär; och sammanfattar kort om skolans skyldighet att utreda och åtgärda när trakasserier förekommer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier och trakasserier på jobbet

Faktabladet ger en översikt av arbetsgivares skyldigheter och i vilka situationer de gäller; en beskrivning i fyra steg av vad arbetsgivare ska göra när någon blivit sexuellt trakasserad eller trakasserad; och begripliga definitioner av de två begreppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuella trakasserier och trakasserier i högskolan

Faktabladet ger en tydlig översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär; en introduktion i tre steg av vad du ska göra om någon blir utsatt; och en tydlig förklaring av skillnaden mellan rutiner och riktlinjer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Skriften ger exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur arbetsgivare ska agera; fördjupad kunskap om lagstiftningen som hjälper en arbetsgivare att fatta rätt beslut när situationen är kritisk; och en tydlig förklaring av hur kraven i diskrimineringslagen skiljer sig från kraven i arbetsmiljölagen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning. Forskning publicerad vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000

Publikationen ger en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt. I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får för de som utsätts och hur man kan arbeta för att motverka trakasserier. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18