Länsstyrelsen Gotland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Länsstyrelsen Gotlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland – ett kunskapsunderlag. Rapport nr 2018:12

Kunskapsunderlaget syftar till att ge en bred bild av folkhälsan på Gotland och på så sätt vara ett stöd för länsstyrelsens prioriteringar i integreringsarbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018–2023

Strategin är framtagen med inspel från många olika regionala aktörer och pekar ut riktningen för allt Länsstyrelsen Gotlands arbete med jämställdhet under de kommande åren. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

"Om vi vet mer kan vi ställa rätt typ av frågor" Rapport nr 2009:20

Studie av gotländska aktörers erfarenheter och kunskap om hur man kan motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution på Gotland.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18