Länsstyrelsen Gävleborg

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Handlingsplan – Mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att synliggöra, motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen Gävleborgs handlingsplan är framtagen utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Gävleborgs regionala strategi för jämställdhetsintegrering samt länsstyrelsens regionala uppdrag på området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består av intervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ingen annan kan leva mitt liv. En kartläggning i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn om ungdomars livsutrymmen och begränsningar i deras vardag och under skoltiden

Resultatet av kartläggningen visar att det finns ungdomar i Gävleborgs län som lever under kontroll, begränsningar, kränkningar, hot och våld, som för en del ungdomar kan relateras till hedersvåld och förtryck. Resultatet av undersökningen visar att det finns behov av fortsatt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och kompetenshöjande åtgärder för yrkesverksamma inom de olika instanser som kommer i kontakt med de utsatta.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18