Statens institutionsstyrelse (SiS)

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling för ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Vårt uppdrag är att, i samverkan med socialtjänsten, ge bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Vi tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Institutioner över hela landet
Vi har institutioner över hela landet. Det finns 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser för akutavdelning och utredning, behandling, utslussning eller verkställande av sluten ungdomsvård, sju ungdomshem har avdelningar som är avsedda för ungdomar som avtjänar LSU. På de elva LVM-hemmen för vård av vuxna missbrukare finns drygt 350 platser för mottagning/avgiftning, behandling eller utslussning. Även LVM-hem gör utredningar. Vi vårdar flickor/pojkar och kvinnor/män på separata avdelningar eller institutioner.

Lagar reglerar verksamheten
Det är Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) som reglerar vården vid våra institutioner. Lagarna innebär att samhället i vissa fall kan omhänderta vuxna missbrukare och ungdomar mot deras vilja för vård och behandling. Det är socialtjänsten som placerar hos oss efter beslut av socialnämnden och därefter beslut i förvaltningsrätten. Verkställighet av den slutna ungdomsvården inleds genom att den dömde tas in på någon av myndighetens hem som har LSU-platser.

Personalen
SiS har fler än 4000 medarbetare. Behandlingspedagoger utgör den största gruppen, men även socionomer, psykologer, sjuksköterskor och lärare. Administrativ personal och kökspersonal är andra viktiga grupper på våra ungdoms- och LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse hör till socialdepartementets verksamhetsområde. 

Gå till webbplats: www.stat-inst.se

Publikationer i urval

”Det är värt risken” – Unga inom SiS och sexuell hälsa

Rapporten presenterar en intervjustudie om sexuell hälsa bland unga, som har genomförts på två av SiS särskilda ungdomshem. Studien baseras på 20 intervjuer med nio flickor och elva pojkar i åldrarna 15–20 år. Ett särskilt fokus läggs på ungdomarnas egna erfarenheter, attityder och kunskaper.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

”Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än”. Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp. Forskningsrapport 1: 2010

Rapporten sammanfattar resultaten från ett forskningsprojekt om 45 tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp, med fokus på psykologiska personlighetsbeskrivningar samt en kartläggning av hur pojkarna upplevde sin uppväxt, sin nuvarande situation och de övergrepp som de hade begått. Med hjälp av bland annat självskattningsskalor och intervjuer ges en fördjupad insikt i pojkarnas bakgrund, personlighet och förmåga till självreflektion men även kunskap om övergreppens karaktär.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutrapport – uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål

Rapporten innehåller en översiktlig beskrivning av kunskapsläget avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål, liksom en redogörelse för åtgärder och insatser i projektet. Rapporten avslutas med en summerande diskussion samt en beskrivning av det fortsatta arbetet inom SiS.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Personer intagna på SiS LVM-institutioner 2009

Ungefär 20 procent av de intervjuade männen som vårdats på SiS LVM-institutioner och drygt 40 procent av de intervjuade kvinnorna uppger att de har utsatts för allvarligt våld/fysisk misshandel före missbruksdebuten. Motsvarande andelar efter missbruksdebuten är 40 procent av männen och 61 procent av kvinnorna. Tre procent av männen och 32 procent av kvinnorna har utsatts för sexuellt övergrepp före missbruksdebuten. Efter missbruksdebuten har två procent av männen och 40 procent av kvinnorna utsatts för sexuellt övergrepp.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kön och behandling inom tvångsvård. En studie av hur vården organiseras med avseende på genus

Studiens syfte är att se hur flickor och pojkar respektive kvinnor och män bemöts utifrån ett jämställdhetsperspektiv, hur personalen beskriver sitt arbete utifrån kön/genus samt i vilka situationer som kön-/genusstrukturer bekräftas respektive utmanas. Forskarna har följt arbetet vid ett antal avdelningar inom såväl ungdoms- som missbrukarvården (sju respektive tre avdelningar).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18