Länsstyrelsen Jämtland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Länsstyrelsen Jämtlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Barn och ungas utsatthet för våld i Jämtlands län. Stödmaterial i det våldsförebyggande arbetet

För att stödja personal som möter barn och unga i att utveckla ett våldsförebyggande arbete har Länsstyrelsen Jämtland tagit fram stödmaterialet ”Barn och ungas utsatthet för våld i Jämtlands län”. Stödmaterialet är en sammanställning av både nationella och regionala kartläggningar och undersökningar. Stödmaterialet ger inte en heltäckande bild men sammanfattar bland annat omfattningen och konsekvenserna av det våld som barn och unga utsätts för i såväl skola och fritid som i det egna hemmet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020

Under våren 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jämtlands län en kartläggning av prostitutionens omfattning i Jämtland och Västernorrland. Det innebar sökningar på olika escortsidor vid tre olika tillfällen.

Ett tydligt resultat av kartläggningen var att de allra flesta som befann sig i prostitution var mellan 18 och 35 år. Utifrån att det främst var unga personer som befann sig i prostitution i de två länen framkom ett behov av denna kartläggning som nu presenteras i rapportform.

Syftet med kartläggningen är att ge ansvarig personal en bild av och kunskap om hur utsattheten ser ut bland barn och unga som säljer sex via bland annat sociala medier. Det kan handla om att förstå varför ungdomar börjar sälja sex och vad som leder fram till att gränser överskrids. Kartläggningen syftar också till att fånga vilken typ av stöd unga med erfarenhet av prostitution efterfrågar och hur samhällets insatser bör förbättras för att motverka och förebygga att barn och unga utsätts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samtycke till salu? En kartläggning av prostitutionen på internet i Jämtland och Västernorrland 2020

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomförde under hösten 2016 en gemensam kartläggning av internetannonser gällande prostitution.

Under våren 2017 genomfördes ytterligare en kartläggning av internetannonser på området, som denna gång kompletterats med intervjuer från yrkesverksamma som mötte utsatta personer i prostitution.

Avsikten med kartläggningarna var att öka kunskapen om omfattningen samt uppmärksamma vilka åtgärder det fanns behov av för ett verkningsfullt arbete mot prostitutionen.

I den här kartläggningen har resultat samlats in från ett antal hemsidor där prostitution förekommer och jämförs med de bägge kartläggningarna genomförda 2016 och 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jämställdhetsstrategi Jämtlands län 2018–2020

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram länsstrategier för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att revidera Jämställdhetsstrategin 2014–2016. Strategin var indelad i teman, där olika livsområden belystes ur ett genusperspektiv. Till varje tema följde mål och förslag till övergripande åtgärder samt vilka samhällsaktörer som omfattades. Detta upplägg återkommer i jämställdhetsstrategin för 2018–2020. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18