Länsstyrelsen Jönköping

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Länsstyrelsen Jönköpings webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Jönköpings län 2020–2026

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin tar sin utgångspunkt i länets behov som kopplas samman med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt viktiga perspektiv i detta arbete är barnens rättigheter, särskilt sårbara grupper och tidigt våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Resursteam Heder. Agera mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skriften är en beskrivning av Länsstyrelsen Jönköpings Resursteam Heder. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jag vill inte tystas längre. Att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning. Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Osynlig synlig verklighet – Prostitution i Jönköpings län

Denna studie är initierad av Fokusgruppen prostitution och människohandel, som är en samverkansgrupp kopplad till Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Studiens syfte är att förbättra kunskapen om prostitution och sex mot ersättning hos länets berörda myndigheter och verksamheter och på så sätt öka möjligheten att identifiera och stödja personer som är i behov av hjälp. Resultatet är även tänkt att utgöra en kunskapsbas för fortsatt arbete i länet.

Kartläggningen som är gjord i Jönköpings län och visar att där dagligen sker minst sex–sju sexköp. 38 män och pojkar samt 107 kvinnor och flickor uppgav i rapporten att de sålt sex i Jönköping län 2014. Utifrån kartläggningen görs bedömningen att det sker runt 200 sexköp i månaden bara i Jönköpings län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18