Länsstyrelsen Kalmar

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Länsstyrelsen Kalmars webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Regional handlingsplan för Kalmar län 2021–2023

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta vuxna och barn.

Samverkan mellan olika aktörer – både inom offentlig sektor och civilsamhället – är den viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta strategiskt för att samordna arbetet i länet. Framtagandet av denna regionala handlingsplan är en del i detta arbete. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Kalmar län 2017–2027. Regional strategi för att uppnå nationella jämställdhetsmål i länet

Strategin ska bidra till visionen ”ett jämställt Kalmar län” och till att det nationella jämställdhetspolitiska målet får genomslag i hela länet. Strategin har arbetats fram under 2017, och utgår från de särskilda jämställdhetsutmaningar som finns i Kalmar län. Strategin innehåller de sex nationella delmålen samt ett särskilt regionalt mål som konkretiserats till främjande mål och insatser. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18