Barnafrid – nationellt kunskapscentrum

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Kunskapscentret är knutet till Linköpings universitet och startade sin verksamhet 2015 efter ett regeringsuppdrag.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i arbetet möter barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp. Barnafrid riktar sig också till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter.

Målet för kunskapscentret är att samla och sprida kunskap för att bidra till ett förbättrat förebyggande arbete, samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Barnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvarig för olika nationella nätverk där yrkesverksamma får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentret ska identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar till berörda yrkesgrupper men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen. 

Gå till webbplats: www.barnafrid.se

Publikationer i urval

Handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahusen

En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahusen är en skrift som är framtagen inom ramen för Barnafrids regeringsuppdrag att stärka kompetensen i ämnet hos landets Barnahusverksamheter. Handboken sammanställer relevant kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och i slutet av handboken rekommenderas handböcker och metodstöd som är bra för dig som yrkesverksam att läsa och ta del av.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskapsöversikt om försummelse

Försummelse av barn är en form av våld mot barn som det finns anledning att belysa särskilt. I forskning blandas ofta försummelse ihop med annan typ av våld eller övergrepp. Detta har lett till att det till viss del saknas kunskap om försummelse specifikt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av Barnahus 2019. Slutrapport

I januari 2018 gav regeringen Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, vid Linköpings universitet, i uppdrag att att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. Detta är slutrapporten som redovisades till Socialdepartementet den 31 mars.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Denna fördjupningsrapport fokuserar på barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet. Rapporten visar att barns hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp på nätet som övergrepp utanför nätet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn

Under 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till socialsekreterare som arbetar med utsatta barn för att undersöka socialsekreterarnas behov av kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Syftet var också att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En del av verkligheten. Om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet?

I den här rapporten sammanfattas resultat från olika forskningsstudier. Mycket av materialet är hämtat från "Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld" som har genomförts av forskare från Barnafrid, Linköpings och Lunds universitet inom ramen för uppdrag som Stiftelsen Allmänna Barnhuset fått av regeringen. Syftet med sammanfattningen är att sprida de mest angelägna forskningsresultaten från studien till en bredare publik.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18