Länsstyrelsen Kronoberg

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Kronobergs webbsida om mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Publikationer i urval

Förebyggande och praktiskt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Kronobergs län

Skriften är framtagen av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Syftet är att samla relevant information om hur olika aktörer i länet ska arbeta mot könsstympning av flickor samt bidra till en ökad förståelse för olika myndigheters uppdrag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har med hjälp av Institutet för regional och lokal demokrati kartlagt förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och könsstympning i Kronobergs län. Kartläggningen visar att problematiken finns i alla länets kommuner men att det finns en osäkerhet kring att arbeta med frågorna och att det i stort saknas former för uppföljning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)