Länsstyrelsen Kronoberg

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Kronobergs webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Våld i nära relationer – en regional handbok

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer har en regional handbok för Kronobergs län och Region Kronoberg tagits fram. Den ska vara ett stöd så att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag, ska kunna identifieras och erbjudas hjälp. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar, men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Handboken vänder sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvården, kommunen, rättsväsendet eller den ideella sektorn och som i sin verksamhet kan komma att möta människor som på olika sätt har erfarenhet av våld i nära relationer. Det kan handla om våld i parrelationer, våld i familjen eller barn som har upplevt våld i sin familj.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021–2026

Handlingsplanen pekar ut målsättningar för länets strategiska och operativa arbete mot mäns våld mot kvinnor. Den syftar till att främja samverkan bland länets berörda aktörer samt definiera gemensamma målsättningar för att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna. Målsättningen är att aktörer i länet uppmuntras att koppla relevanta mål från denna handlingsplan till egna handlingsplaner och sedan konkretisera dessa i mål och aktiviteter för sina respektive verksamheter. Länsstyrelsen kan erbjuda processtöd i framtagandet av lokala handlingsplaner om det finns behov i den enskilda verksamheten.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18