Länsstyrelsen Norrbotten

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020

 Rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och en lägesbild över efterfrågan på sexuella tjänster och prostitutionens omfattning och karaktär i Norrbotten och Västerbotten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018–2023

Länsstyrelsen i Norrbotten fick under år 2017 i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med uppdraget är att följa upp utvecklingen av de nationella jämställdhetspolitiska målen i Norrbotten, främja ett förverkligande av målen regionalt samt att öka samverkan mellan olika strategiska aktörer. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att arbeta utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att våga se och kunna stå kvar – En kartläggning om ungdomars livsutrymme i Norrbotten och Västerbotten

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har genomfört en kartläggning rörande ungdomars livsutrymme. Den visar att det finns barn och ungdomar som lever med begränsningar och att likheterna mellan länen är stora. Kartläggningen Att våga se och kunna stå kvar genomfördes i syfte att få en tydligare bild av om det finns barn och ungdomar i Norrbotten och Västerbotten som lever under begränsningar som påverkar deras skolgång, fritid och liv

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18