Länsstyrelsen Skåne

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende

Länsstyrelserna har tagit fram en folder för att stödja kommunernas arbete med att följa upp kvaliteten i skyddade boenden. Den kan även användas för skyddade boenden som vill följa upp sin verksamhet.

Checklistan längst bak i foldern finns också som en separat pdf:
Checklista skyddat boende

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020

Jämställdhetsstrategin för Skåne, "Ett jämställt Skåne", regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i jämställdhetsarbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18