Länsstyrelsen Stockholm

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Slutrapport för verksamhetsåret 2022 (Rapport 2023:4)

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för icke-frihetsberövade vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, men även yrkesverksamma som möter målgruppen, våldsutsatta, närstående och allmänheten får ringa.

Under 2022 har antalet samtal ökat något. Under året var 81 procent av personerna som sökte hjälp för sitt våldsamma beteende män, och 19 procent kvinnor. Minst 53 procent av de personer som fått en hänvisning till en verksamhet för våldsutövare i landet har också ringt vidare till den.  

Telefonlinjen har sedan start drivits av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och med hjälp av statsbidrag från Socialstyrelsen. Välj att sluta kommer från och med 2023 knytas till Socialstyrelsens nationella samordning och kunskapsutveckling på området återfallsförebyggande insatser för våldsutövare i nära relationer. Länsstyrelsens roll som huvudman för linjen upphör därmed.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vem misstänks för våld? En intersektionell analys av individer misstänkta för våld mot närstående, mot bekanta samt sexköp i Stockholms län

I den här rapporten studeras våld i nära relationer, våld mot bekanta och köp av sexuella tjänster/handlingar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att studera personer i Stockholms län som är misstänkta för nämnda brottstyper under åren 2016 och 2017.

I studien ingår uppgifter om de misstänkta gärningspersonernas kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes födda. Upprepad brottslighet studeras också då det tidigare har visat sig vara vanligt förekommande vid våld i nära relationer.

Studien är gjord av Stockholms universitet och bygger på data från Brå och SCB.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lägesrapport 2020 för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

Förra året lanserades en myndighetsgemensam strategi och handlingsplan för att uppnå visionen om att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. En uppföljning av det pågående arbetet presenteras nu i en regional lägesrapport, som både visar på positiv utveckling och utmaningar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Slutrapport för en pilotverksamhet

Pilotprojektet "Välj att sluta" är en telefonlinje för vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, men även yrkesverksamma som möter målgruppen, våldsutsatta, närstående och allmänheten får ringa. Syftet med telefonlinjen är att motivera och vägleda personer som utövar våld att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. I denna rapport kan du läsa om resultaten och slutsatserna av projektet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun

Det lokala folkhälsoarbetet är ofta komplext och involverar många olika aspekter, förhållanden och aktörer. Därmed finns möjligheter, och ett stort värde, av att arbeta tvärsektoriellt med frågorna för att uppnå största möjliga effekt för samhället och invånarna. För att stärka de lokala förutsättningarna för detta arbete har Länsstyrelsen Stockholm under åren 2019–2020 inlett ett fördjupat samarbete med fyra kommuner i länet: Sigtuna, Lidingö, Norrtälje och Botkyrka. Respektive kommun har i dialog med länsstyrelsen identifierat och formulerat ett antal punkter för fördjupad samverkan.

För Botkyrka kommun gällde prioriteringarna bland annat kunskap om huruvida det förebyggande arbete kan leda till framtida ekonomiska besparingar. Denna sammanfattande rapport syftar till att besvara den frågan med fokus på det förebyggande arbete som bedrivs i kommunen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026

Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storstockholm har enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län.

Strategin innehåller mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Handlingsplanen konkretiserar vilka åtgärder som är nödvändiga. Den beskriver både myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

Se också publikationen i kunskapsbanken "Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022" 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026

Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, Kriminalvården, Region Stockholm, Stockholms stad och Storstockholm har enats om att arbeta utifrån en ny gemensam strategi och handlingsplan för Stockholms län.

Strategin innehåller mål som beskriver vad som behöver uppnås för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld. Handlingsplanen konkretiserar vilka åtgärder som är nödvändiga. Den beskriver både myndighetsgemensamma satsningar och förtydligande kring respektive aktörs åtagande.

Se också publikationen i kunskapsbanken "Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026"

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Rapport 2019:6 Redovisning av arbetet med uppdrag 62, regleringsbrev 2018

Trots att kvinnors utsatthet för sexualbrott fortfarande är hög i Stockholms län börjar det regionala våldsförebyggande arbetet ge vissa positiva resultat. Det skriver Länsstyrelsen Stockholm i denna lägesrapport och redovisning över arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar.

Skriften är också en vägledning för att arbeta fram rutiner som passar den egna arbetsplatsen och klient-/ brukargruppen för att se signaler, ställa frågor och agera när man misstänker våld.

Tredje reviderade upplagan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – genomlysning av polisärenden 2015-2016

Rapporten syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar om misstänkt människohandel leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare. 

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn. Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om kommunernas arbete 2017

I denna rapport presenteras resultatet av en regional kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört under våren 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell telefonlinje för våldsutövare – en utredning av förutsättningar

Rapporten är en utredning av förutsättningarna att skapa en nationell telefonlinje för personer som utövar våld eller har förhöjd risk att utöva våld i nära relationer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsprevention – vänta inte tills skadan redan är skedd! En start för kommunens våldspreventiva arbete

En bra utgångspunkt för att skapa struktur i din kommuns våldspreventiva arbete är att dra nytta av redan existerande och välfungerande processer inom kommunen. Länsstyrelsen erbjuder också ett preventionspaket innehållande seminarier, nätverksträffar och kommunbesök för att stödja kommuner i deras preventionsarbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.

Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Reviderad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att:

Mer än hälften av alla socialsekreterare har minst en gång det senaste halvåret haft svårigheter att hitta en lämplig plats i skyddat boende till en person med särskilda behov. Detta beror bland annat på att skyddade boenden ofta har svårt att tillgodose våldsutsatta personers specifika behov.

Lämplig placering i skyddat boende försvåras av att särskilda behov inte alltid identifieras och/eller att de ofta felbedöms.

Det finns stora utmaningar avseende möjligheterna för särskilt utsatta personer att få adekvat stöd och skydd under vistelsen i boendet, och det är relativt vanligt att utföraren behöver avbryta vistelsen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utvärderat en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. I rapporten ges också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – Nationell kartläggning 2012–2015

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn 2012–2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn under åren 2012-2015. Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn och förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete, tungt hushållsarbete och brottslighet. Kartläggningen utmynnar i ett par rekommendationer som syftar till ökat skydd av barn och stärkt förmåga att identifiera, anmäla, utreda och åtala för människohandelsbrott. 

Kartläggningen är en uppföljning av Länsstyrelsens rapport från 2012: Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning som granskat misstänkt människohandel med barn mellan 2009–2011. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

Kunskapen om våld mot äldre kvinnor är mycket begränsad. Som ett led i att åtgärda bristerna genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under våren och hösten 2011 en utbildning i tre steg för drygt 500 personer verksamma inom äldreomsorgen i länet. I denna rapport beskrivs de resultat och synpunkter som framkommit efter utbildningssatsningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18