Länsstyrelsen Uppsala

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Uppsalas webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

UNG 018. En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

1 063 niondeklassare på 13 skolor runt om i Uppsala har fått svara på en enkät som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Frågorna har bland annat berört tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av ofrihet. De deltagande eleverna har medverkat frivilligt och anonymt.

Sammanställningen visar bland annat att var femte flicka och var tionde pojke som deltog har ett krav på sig hemifrån att vara oskulder när de gifter sig. Av flickorna med båda föräldrar födda utanför Norden svarade 66 procent att de har ett sådant oskuldskrav. Motsvarande siffra för pojkar i den gruppen är 35 procent. 

46 procent av de flickor som uppgivit att de inte själva får välja framtida partner uppger att de utsätts för fysiskt våld och 61 procent för psykiskt våld i hemmet. Motsvarande siffror för pojkar är 36 respektive 44 procent.

Kartläggningen har initierats av Länsstyrelsen Uppsala län och Uppsala kommuns socialförvaltning. Bakom genomförandet av undersökningen står den partipolitiskt och religiöst obundna, ideella föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består av intervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Länsstyrelsen i Uppsala län fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhet. Detta är redovisningen av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18