Länsstyrelsen Värmland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Våld i nära relationer – handbok för regional samverkan i Värmland

Denna handbok avser myndigheter i Värmland när det gäller ­sam­arbete, handläggning och behandling rörande våld i nära relationer. Även civilsamhället omfattas av arbetet mot våld i nära relationer och ses som viktiga aktörer för ett liv fritt från våld. Ett stöd till dig som ­kommer i kontakt med personer som utsätts, eller utsätter andra, för våld i nära ­relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland. Reviderad 2023

Denna handbok avser myndigheter i Värmland när det gäller samarbete, handläggning och behandling rörande våld i nära relationer. Även civilsamhället omfattas av arbetet mot våld i nära relationer och ses som viktiga aktörer för ett liv fritt från våld.


Handboken gavs först ut 2014, och reviderades 2015, 2017, 2019 och 2023. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Social hållbarhet i coronakrisen. Rapport av lägesbilder genomförda av Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmlands enhet för Social hållbarhet har tagit fram en rapport om social hållbarhet i coronakrisen. Länsstyrelsen har genomfört närmare 70 samtal med representanter från olika nätverk inom området Social hållbarhet som Länsstyrelsen arbetar med. Syftet är att få en bild av situationen i Värmlands län med anledning av pandemins effekter.

I rapporten framkommer att det finns en samstämmighet om att det grundläggande och nödvändiga förebyggande arbetet för att ohälsa, våld, ojämställdhet, ojämlikhet och annan utsatthet inte ska uppstå, har satts på paus, trappats ned eller på andra sätt riskerar att inte nå berörda målgrupper. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan för Värmland 2018–2021

I regeringsbeslut 2017-12-18 ska Länsstyrelserna i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande regional strategier och handlingsplaner i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten för handlingsplanen är den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett syfte bör vara att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna. 

Reviderad 2019. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Värmland. Strategi 2018–2027

Denna strategi ska bidra till visionen Ett jämställt Värmland och till att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Strategin har arbetats fram under hela 2017, genom att inhämta synpunkter på olika sätt från en mängd aktörer. Strategin utgår på ett övergripande sätt från den tidigare strategin Ett jämställt Värmland 2014–2016 och hämtar lärdom från gjorda erfarenheter.

Kortad version. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det här gör vi och det här vill vi. Myndigheternas syn på arbetet mot våld i nära relationer i Värmland 2016

Rapporten är en kartläggning av myndigheternas syn på det arbete som görs, samt vilka behov av stödstrukturer som finns i Värmlands län i arbetet mot våld i nära relationer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Även husdjuren ska ha det bra. Information till dig som arbetar inom social- och hemtjänst

Denna folder är en kort sammanställning av några viktiga punkter i Sveriges djurskyddslagstiftning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebygga hedersrelaterat våld – går det? Rapport 2008:26

Länsstyrelsen i Värmlands län erhöll sammanlagt 2,67 milj. kr till förebyggande åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck som utgick till 17 olika projektanordnare och 23 olika projekt under perioden 2003–2008 förutom de 6 länsövergripande utbildningssatsningar som gjorts. Denna rapport är en sammanställning av projekten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Åtgärdskort : Barn, vuxna och djur som far illa

Åtgärdskortet listar varningstecken och signaler på våld mot barn, vuxna och djur som far illa samt kontaktdetaljer till myndigheter som tar emot orosanmälan/anmälan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18