Länsstyrelsen Västerbotten

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Till stadigvarande boende. Kartläggning av kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Länsstyrelsen i Västerbottens län har samordnat länsstyrelsernas arbete med uppdraget. Rapporten är en samlad nationell redovisning av uppdraget och de resultat som länsstyrelserna har sett i de regionala kartläggningar som genomförts i samtliga län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsprevention Västerbotten. Ett initiativ för att jobba våldspreventivt med genusförändrande ansats i små kommuner 2020

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län har Klabböle konsult och Klyo AB genomfört en utvärdering av initiativet Våldsprevention Västerbotten. Den externa utvärderingen följde initiativet under en begränsad period och genomfördes under september 2018 till april 2020. Parallellt har även Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna utvärderat och utvecklat arbetet gemensamt. Dessa lärdomar har samlats in kontinuerligt och integreras i det fortsatta stödet till kommunerna, och de erfarenheterna presenteras också i denna sammanfattning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020

 Rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och en lägesbild över efterfrågan på sexuella tjänster och prostitutionens omfattning och karaktär i Norrbotten och Västerbotten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Västerbotten – Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020

Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer har samtliga Länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering som ska gälla för perioden 2018–2020. 

Strategin har sin utgångspunkt i utvecklingen i länet under de senaste 20 åren och fokuserar på sex utvecklingsområden som behöver arbetas med på regional och lokal nivå av olika centrala aktörer såsom kommuner, hälso- och sjukvård, regionförbund, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och folkrörelser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18