Länsstyrelsen Västerbotten

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens webbsida om mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Publikationer i urval

Ett jämställt Västerbotten – Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020

Med syfte att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen regionalt och för att främja fördjupad samverkan mellan länsaktörer har samtliga Länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering som ska gälla för perioden 2018–2020. 

Strategin har sin utgångspunkt i utvecklingen i länet under de senaste 20 åren och fokuserar på sex utvecklingsområden som behöver arbetas med på regional och lokal nivå av olika centrala aktörer såsom kommuner, hälso-och sjukvård, regionförbund, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och folkrörelser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2016 – En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att våga se och kunna stå kvar – En kartläggning om ungdomars livsutrymme i Norrbotten och Västerbotten

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har genomfört en kartläggning rörande ungdomars livsutrymme. Den visar att det finns barn och ungdomar som lever med begränsningar och att likheterna mellan länen är stora. Kartläggningen Att våga se och kunna stå kvar genomfördes i syfte att få en tydligare bild av om det finns barn och ungdomar i Norrbotten och Västerbotten som lever under begränsningar som påverkar deras skolgång, fritid och liv

Fulltext (öppnas i nytt fönster)